Nové vlastnosti Sw

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 02/10/2001 Verze: 1.17

Při přípravě přehledu pro internet se v případě, že rezervace rezervuje do mínusu, zobrazí také 0.
Je možné také v parametrech aplikace nastavit FTP adresář, do kterého bude soubor ukládat.

Aplikace: Pošta Datum: 02/10/2001 Verze: 1.03

Byly naprogramovány toky dat mezi středisky.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 14/09/2001 Verze: 2.10c

Pokud se při tisku stane, že se text nevejde do kolonky, pak se zmenší velikost fontu o 2 a pokusi se vytisknout znovu.

Aplikace: Technika Datum: 13/09/2001 Verze: 1.04b

Při počítání motohodin upraveno zobrazování v případě, kdy se počítá s desetinnými čísly.

Aplikace: Technika Datum: 13/09/2001 Verze: 1.04b

Při tisku sestavy Jízdní výkaz stroje na zakázkách upraven tisk motohodin a korun v případě, kdy se počítá s desetinnými čísly.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 13/09/2001 Verze: 2.10c

Do jména LOG souboru je přidáván název aplikace, aby nedocházelo ke kolizím mezi aplikacemi.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 13/09/2001 Verze: 2.10c

Při zobrazení Přehledu se v případě, kdy je použito rychlé hledání, rovnou vyhledají nebo odfiltují data. Nečeká se na první impuls uživatele.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 13/09/2001 Verze: 1.16a

Pro pohyb se vypočítávají ceny i v případě, že se uloží doklad (klávesa F4 funguje stejně jako na pokladně).

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 13/09/2001 Verze: 1.16a

Tisk EANů je možné ukládat do zásobníku a pak je vytisknout najednou.
Byla doplněna kalkulačka pro Výčetku platidel včetně tisku na tiskárnu.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 10/09/2001 Verze: 1.15a

Všem sestavám byla nastavena výška strany 280. Je třeba přehrát všude sestavy.

Aplikace: Technika Datum: 10/09/2001 Verze: 1.04a

Všem sestavám byla nastavena výška strany 280. Je třeba přehrát všude sestavy.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 10/09/2001 Verze: 1.15a

Přidána možnost editovat Kód balu zboží. Tato možnost bude sebrána právy, až začne být tento číselník upravován centrálně.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 10/09/2001 Verze: 2.10b

Procedure KompletniSestavaGTS má nový parametr IOnCalcVyskaSekce : TGTSVyskaSekceEvent, který umožňuje zadat výšku tisku sekce sestavy až v okamžiku, kdy je tištěna. Zapisuje se pomocí procedure OnCalcVyskaSekce(IGTS : TGeneratorTiskovychSestav; ISekceNazev : string; var IVyskaSekce : single).

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 10/09/2001 Verze: 1.15a

Při tisku účtenky se v případě, že je na daném řádku sleva, rozepíše tento řádek do dvou řádků. Na prvním je původní cena a na druhém odečítaná sleva.

Aplikace: Matrika Datum: 05/09/2001 Verze: 1.04a

Při tisku rodného listu se vytiskne poznámka, pokud je vyplněna.

Aplikace: Matrika Datum: 04/09/2001 Verze: 1.04a

Protokol o uzavření manželství do datumu uzavření manželství natiskne i hodinu, pokud je uvedena.
Protokol o uzavření manželství natiskne do názvu úřadu církev, pokud je uvedena.
Dotazník k uzavření manželství natiskne datum uzavření manželství do horní části formuláře.
Dotazník k uzavření manželství natiskne pomlčky, pokud není uvedeno rodné příjmení.

Aplikace: Matrika Datum: 04/09/2001 Verze: 1.04a

Nová sestava: Zadní strana rodného listu, kam se píše bydliště otce a matky novorozence.
Nová sestava: Zadní strana oddacího listu, kam se píše bydliště novomanželů.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 03/09/2001 Verze: 2.10a

Dokončeno uživatelské nastavení sestav. Pokud uživatel není přihlášen jako servisní uživatel, pak může v Generátoru tiskových sestav nastavovat pouze: rozměry stránky, umístění položek na stránce a font položek. Tyto hodnoty nepřepisují hodnoty od dodavatele (ale jsou ukládány zvlášť), takže při příští verzi sestav od dodavatele, zůstanou tyto hodnoty zachovány.
Také se změnil předvyplněný rozměr stránky pro formát A5, A4 a A3, takže již nebude docházet k nezobrazení konců tisku na stránce.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 03/09/2001 Verze: 1.14a

Při počítání ceny dokladu se při naskladňování nebo vyskladňování nepočítají všechny pohyby k dokladu, ale jen posledni. Způsobí to zkrácení času prodeje a naskladnění.

Aplikace: Matrika Datum: 30/08/2001 Verze: 1.04a

Osvědčení pro uzavření církevního sňatku je možné tisknout ve starém formátu nebo v novém do formuláře.
Přibyla sestava Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství.

Aplikace: Matrika Datum: 28/08/2001 Verze: 1.04a

Přidány parametry, aby se mohlo tisknout na rodný, oddací a úmrtní list:
- rozen do dalšího řádku
- do poznámky --- při nevyplněnosti
- do rodného čísla / místo I
Na úmrtní list se:
- tiskne poznámka, pokud je vyplněna
- při tisku kopie objeví dotaz, zda se má tisknout Pohřeb vypravil
Na protokol o uzavření manželství se:
- do parametru URAD_7P musí zapsat úřad v 7. pádě včetně čárky za (pokud je tam vyžadována)
Na Hlášení o úmrtí se:
- do místa úmrtí natiskne pouze obec, ne ulice nebo část

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 27/08/2001 Verze: 1.14a

Byly naprogramovány TOKY DAT mezi středisky. Kvůli tomu byly upraveny tyto tabulky:
VYR_STR: přidány položky chuser, crdate, chdate a strtyp (je třeba naplnit typ střediska ze souboru CISSTR.SQL)
VYR_SKL: přidány položky chuser, crdate, chdate
VYR_ZBTYP: přidány položky chuser, crdate, chdate
VYR_ZBVEL: přidány položky chuser, crdate, chdate
VYR_ZBBAL: přidány položky chuser, crdate, chdate
VYR_DPH: přidány položky chuser, crdate, chdate
VYR_PLA: přidány položky chuser, crdate, chdate
VYR_KAT: přidány položky chuser, crdate, chdate

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 04/08/2001 Verze: 1.13a

Do formuláře Typ zboží byla přidána kontrola jednoznačnosti názvu zboží.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 04/08/2001 Verze: 1.13a

Optimalizace aplikace:
- do tabulky Stav pokladny (VYR_SPOK) přidat indexy:
create index ixVyr_SPokspoktyp on Vyr_SPok (spoktyp);
create index ixVyr_SPokuzdat on Vyr_SPok (uzdat);
- do tabulky Pohyb (VYR_POH) přidat indexy:
create index ixVyr_Pohpohdat on Vyr_Poh (pohdat);
create index ixVyr_Pohuzavren on Vyr_Poh (uzavren);

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 01/08/2001 Verze: 1.13a

Do zboží přidán EAN kód. Ve formuláři Zboží je podpořeno rychlé hledání podle EAN kódu, tisk EAN kódu a jeho vygenerování (je třeba načíst číselnou řadu a parametry) .

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 17/07/2001 Verze: 1.12a

Pro práci při inventuře přibyly tyto nástroje: kontrolní sestava FIFA a opravné doklady.

Aplikace: Technika Datum: 15/07/2001 Verze: 1.03e

Upraveno počítání počátečního stavu kilometrů (chyba v zaokrouhlování minut v položce DateTime).

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 15/07/2001 Verze: 1.11d

Při počítání FIFA na převodce je již při ukládání (ne teprve při uzavírání dokladu) dopočítávána celková cena.
Při převodu se na novém skladu vytvoří zboží i s prodejní cenou.

Aplikace: Organizace Datum: 13/07/2001 Verze: 1.05a

Do agendy Organizace a Osoby přibyla kolonka brána SMS, která umožňuje automaticky posílat SMS v aplikaci GMail. Rovněž přibyl číselník s popisem Bran SMS.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 26/06/2001 Verze: 1.11c

Při vytváření soupisu pro Internet se vyberou pouze ty kategorie zboží, které jsou uvedeny v parametru ´Kategorie uveřejněné na Internetu´. Jednotlivé hodnoty se oddělují čárkou. Pokud je uvedena jen počáteční číslice, pak se zařadí i všechny podkategorie. (Např. 6,7 zařadí všechny kategorie 601, 602, .. , 701, .. , 799).

Aplikace: GChat Datum: 22/06/2001 Verze: 1.02a

Aplikace GCHAT se umí při ukončování sama zaktualizovat. K tomu je třeba mít nahránu novou verzi do adresáře FILES a do Base adresáře systému G mít nahránu aplikaci GCOPY.

Aplikace: Matrika Datum: 22/06/2001 Verze: 1.01ab

Nová verze aplikace Matrika v architektuře aplikační server - tenký klient vyžaduje tyto změny v datech:_BR_
V číselníku pohlaví změnit ´mužské´ na ´M´ a ´ženské´ na ´F´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 21/06/2001 Verze: 1.11b

Přidána nová sestava Inventurní soupis (s poslední nákupní cenou) podle abecedy. Tato sestava slouží jako podklad pro fyzickou inventuru v případě, že středisko nemá v pořádku kategorie zboží a proto je obdobný soupis grupovaný podle kategorií zmatený.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 21/06/2001 Verze: 1.11b

Číselník kategorií je nyní tříděn podle položky katkod. Je třeba také do tohoto číselníku dohrát data: letničky a balkónové květiny.

Aplikace: Technika Datum: 19/06/2001 Verze: 1.03d

Byla opravena chyba při počítání počátečních stavů km v případě, že byl poslední den v měsíci zadán datum i hodina.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 18/06/2001 Verze: 1.11a

Tisky dokladů a přehledů zboží zobrazují nyní jak velikost, tak i bal zboží, pokud jsou tyto údaje v kartě zboží uvedeny.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 18/06/2001 Verze: 1.11a

Přibyla nová tisková sestava přehled dokladů ke zboží za období, která umožňuje vysledovat všechny pohyby, které se s odpovídajícím zbožím odehrály.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 14/06/2001 Verze: 1.11a

Upravena práce s vrácenkou. Je třeba do tabulky číselných řad načíst počáteční hodnotu pro vrácenky.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 14/06/2001 Verze: 1.11a

V tisku převodu je výrazně označeno, pokud je to převod typu: Spotřeba firmy, Spotřeba střediska, Nárůst, Úhyn, Rozdělení nebo Sloučení. Pro tento typ převodů také přibyla vlastní číselná řada. Aby uživatel mohl zadávat tyto typy převodů, musí na to mít přidělená uživatelská práva (pokud nemá, projeví se to tak, že nemůže změnit PodTyp dokladu na jinou hodnotu, než Žádný podtyp). (Pozn. při instalaci je třeba načíst počáteční hodnoty číselné řady a uživatelských práv)

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 13/06/2001 Verze: 1.11a

Nelze stornovat účtenku po uzavření pokladny. Pokud je to přesto potřeba, je nutno použít vrácenku.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 11/06/2001 Verze: 1.11a

Do tisku všech dokladů se do kolonky vystavil tiskne, kdo vystavil doklad, ne kdo ho vytiskl. Informace o tom, kdo ho vytiskl, je na patě strany v kolonkce vytiskl.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 11/06/2001 Verze: 1.11a

Vytvořena nová sestava Přehled vybraných dokladů, která slouží ke zobrazení přehledu např.: Stornovaných a stornovacích dokladů, Vrácenek, atd.
Vytvořeny nové sestavy Přehled tržeb vybraného zboží a Přehled tržeb podle kategorií, které slouží ke zobrazení přehledu nákupních cen, prodejních cen, dph, cen vráceného zboží, zisku a marže.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 10/06/2001 Verze: 1.11a

Byla upravena práce se stornem. Storno se provede tak, že do daného dokladu je zapsáno, že se již jedná o STRONOVANÝ doklad. K němu je vytvořen nový STORNOVACÍ doklad, který provádí návrat zboží ve skladech. Pokud nelze storno vytvořit (například nelze stornovat příjmový doklad, ze kterého již bylo prodáváno), nic se neprovede. Stornovaný doklad je zvýrazněn červeně, stornovací doklad je zvýrazněn žlutě. Při tisku stornovaného dokladu se vytiskne standardní formulář s poznámkou, který doklad jej stornoval. Při tisku stornovacího dokladu se vytiskne fromulář převodu s názvem stornovací doklad, aby bylo vidět, jak bylo zboží navráceno na sklad.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 08/06/2001 Verze: 1.11a

Přidán index na Datum vystavení dokladu v agendě Doklad.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 06/06/2001 Verze: 1.11a

Při vyhledávání zboží podle názvu opravena chyba (List index out ...) při opouštění položky typ zboží na vyhledávacím formuláři zboží.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 06/06/2001 Verze: 1.11a

V přehledu dokladů se ceny zobrazují ve formátu 9,99 Kč.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 06/06/2001 Verze: 1.11a

Byla upravena práce s převodem zboží ze skladu na sklad. Pokud bylo zboží přijato více příjemkami, pak je rozdělena i převodka tak, aby zůstala pro FIFO informace o ceně.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 04/06/2001 Verze: 1.11a

Přidána kontrola, zda uživatel vyplnil DPH v typu zboží.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 04/06/2001 Verze: 1.11a

Přidána funkce Vytvořit soupis zboží na internetu, která obsluhuje export soupisu zboží na firemní www stránky.

Aplikace: Organizace Datum: 01/06/2001 Verze: 1.04b

Doplněn formát DIČ a PSČ. Pokud uživatel zadával čárku do DIČ, pak musí být smazána v datech, jinak se budou zobrazovat dvě čárky.

Stránky

Přihlásit se k odběru Nové vlastnosti Sw