GSoft

optimista ve světě software

Popis proměnných, které se používají při tisku určení otcovství:

Otec

<E001/> jméno
<E002/> příjmení, popřípadě rozen
<E003/> datum narození
<E004/> město narození
<E005/> okres / stát narození
<E305/> slovo okres (pokud je uveden okres narození, ne stát)
<E006/> rodné číslo
<E007/> místo trvalého pobytu - město
<E008/> místo trvalého pobytu - okres / stát
<E009/> státní občanství
<E010/> totožnost prokázána (OP)
<E013/> rodný list
<E014/> doklad o popření otcovství
<E019/> jiná forma pobytu na území ČR
<E301/> svéprávnost ověřena dne (AISEO, AISCIZ - nový formát)

Matka

<E021/> jméno
<E022/> příjmení, popřípadě rozená
<E023/> datum narození
<E024/> město narození
<E025/> okres / stát narození
<E325/> slovo okres (pokud je uveden okres narození, ne stát)
<E026/> rodné číslo
<E027/> místo trvalého pobytu - město
<E028/> místo trvalého pobytu - okres / stát
<E029/> státní občanství
<E030/> totožnost prokázána (OP)
<E031/> rodinný stav
<E032/> datum rozvodu (starý formát)
<E033/> rodný list matky
<E034/> doklad o  zániku manželství (starý formát)
<E035/> datum ovdovění (starý formát)
<E330/> zánik předchozího manželství - popis (nový formát)
<E331/> zánik předchozího manželství - text (nový formát)
<E036/> rodný list dítěte
<E037/> dřívější děti
<E038/> poznámka
<E039/> jiná forma pobytu na území ČR
<E321/> svéprávnost ověřena dne (AISEO, AISCIZ - nový formát)

Dohoda o příjmení 

<E040/> dohoda o příjmení
<E041/> příjmení 
<E042/> dohoda o jménu
<E043/> jméno
<E044/> jméno chlapce (pro Brno)
<E045/> jméno dívky (pro Brno)
<E046/> příjmení chlapce (pro Brno)
<E047/> příjmení dívky (pro Brno)
<E142/> dohoda o příjmení chlapce (pro Brno)
<E143/> dohoda o příjmení dívky (pro Brno)
<E144/> rodiče se dosud nedohodli (pro Brno)
<E070/> jméno a příjmení otce

Dohoda o příjmení pro narozené dítě

<E050/> mužského / ženského (pohlaví - nový formát))
<E052/> původní jméno a příjmení dítěte (nový formát)
<E053/> popis původního jména a příjmení dítěte (nový formát)
<E054/> datum narození (nový formát)
<E056/> název úřadu (2. pád - nový formát)
<E058/> svazek
<E060/> ročník
<E062/> strana
<E064/> pořadové číslo
<E066/> které je zapsáno v knize narození ... svazek, ročník, strana, pořadové číslo (nový formát)

Dohoda o příjmení pro nenarozené dítě

<E074/> těhotenský průkaz
<E076/> termín porodu


Iniciály

<E101/> název úřadu a města (z parametru)
<E102/> číslo jednací
<E103/> datum
<E104/> úřad 7. pád (z parametru)
<E105/> již byl / dosud nebyl (zapsán v matriční knize - nový formát)
<E220/> tlumočník
<E221/> tlumočník - z jazyka
<E222/>tlumočník - průkaz číslo
<E223/> tlumočník - průkaz vydal
<E230/> jméno a příjmení uživatele
<E232/> telefon uživatele
<E234/> mail uživatele

Levý kraj názvu
označeno … zelená

Pravá polovina sloupce zboží (řazeno od pravého okraje)
Archív … tmavě šedá
Akční nabídka: ano … žlutá
Prodejné:  Ano / Ne / Nenabízet / Není dočasně / Na objednávku … (nastavuje se ve Společných parametrech organizace - Výroba a prodej Zboží, školkařská kniha – barvy, předvoleno: Ne … červená, Nenabízet … červená, Není dočasně … světle červená, Na objednávku … tmavě červená)
Původ: Vlastní / Nakoupené / Komisní … hnědé odstíny (bez barvy / tmavě hnědá / světle hnědá)

Podbarvená celá položka název zboží
Spočítáno … středně šedá
Hlavní sklad … bílá
Další sklady … světle šedá

32 bitové OS: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\GSoft

64 bitové OS: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\GSoft

V procesech zastavit proces GWX.exe

Odinstalovat aktualizaci 3035583:

Z příkazového řádku spustit: wusa /uninstall /kb:3035583

Zabránění opětovné instalace aktualizace:

Spustit ručně vyhledání aktualizací, v seznamu nabízených nad KB3035583 stisknout pravé tlačítko myši a zvolit Skrýt aktualizaci

Někdy je třeba stejným způsobem odinstalovat i aktualizace 2990214 a 3014460

Spustit sql příkaz:

BACKUP LOG g TO DISK = N'C:\GSoft\data\zaloha\g_log.bak' GO DBCC SHRINKFILE('g_log', 10) GO

1) Stáhnout a nainstalovat toto: http://help.mysonicwall.com/applications/vpnclient/GVCSetup64_4.9.0.1202_EN.exe

2) Stáhnout a nainstalovat VPN klienta 5.0.07 (32bit, nebo 64bit) z tohoto odkazu:

http://www.gleescape.com/wp-content/uploads/2014/09/vpn32bit.zip

http://www.gleescape.com/wp-content/uploads/2014/09/vpn64bit.zip

3) Regedit, najít větev HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\CVirtA a upravit hodnotu "DisplayName"

•x86 - "@oem8.ifn,%CVirtA_Desc%;Cisco Systems VPN Adapter" na "Cisco Systems VPN Adapter"

•x64 - "@oem8.ifn,%CVirtA_Desc%;Cisco Systems VPN Adapter for 64-bit Windows" na "Cisco Systems VPN Adapter for 64-bit Windows

4) Restart

převzato z http://www.zive.cz/poradna

 

 

Tento problém se objevuje u tiskáren Datamax E-class často, ale nejen po přeinstalaci na Win 10.

Např. pro štítky 45 x 35 mm:

1. v Předvolbách tisku je třeba nastavit výšku štítků 34 mm

2. v GSoftu v Nastavení tisku etiket v Sekci Tělo sestavy nastavit 34 mm, horní okraj posunout o -1 mm a zkontrolovat, zda položky nepřesahují tělo sestavy. Dále vypnout "optimalizovat rychlost tisku".

V horní části displeje je zobrazen symbol sluchátka a nad ním písmena Eth, pokud je terminál připojen k síti.

V případě, že jsou písmena velká: ETH, terminál je sice připojen k routeru, ale neobdržel od něj (DHCP) síťovou adresu

Nástroj slouží k vyprázdnění všech tiskových front v počítači

Při výpadku tisku na pokladní tiskárnu, nebo zákaznický display například vlivem záměny připojení portů se v tiskové frontě zařízení hromadí dokumenty až může dojít k přehlcení tiskového řadiče.

Například pro zobrazování na zákaznický display je každá položka dokladu posílána jako samostatný tiskový soubor. Pro vyprázdnění tiskových front, ve kterých mohou být desetitisíce dokumentů slouží následující sekvence příkazů,

kterou je vhodné spustit jako dávku v *.bat nebo *.cmd souboru:

 

net stop spooler

del /Q /F /S "%systemroot%\System32\Spool\Printers\*.*"

del %systemroot%\\system32\\spool\\printers\\*.shd

del %systemroot%\\system32\\spool\\printers\\*.spl

net start spooler

pause

Restart provedete současným stiskem žlutého tlačítka a tečky po dobu 3 sekund.

Instalace Javy
1. Stáhnout  Java SE Runtime Environment 7 ze stránek Oracle
Poznámka: na stránce je nutné přijmout licenční ujednání
Pro WIN32: http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/7u79-b15/jre-7u79-windows-i586.exe
Pro WIN64: http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/7u79-b15/jre-7u79-windows-x64.exe
2. Nainstalovat
3. Nakonfigurovat do Windows systémovou proměnnou
Počítač – Vlastnosti (klávesa WIN+PAUSE) >> Upřesnit nastavení systému >> Proměnné prostředí
 
Přidat proměnnou: JAVA_HOME
Nastavit hodnotu (například): C:\Program Files\Java\jre7
 
Upravit proměnnou (Pozor, nemazat!!!): Path
Přidat hodnotu (přidat na konec, jako oddělovač se používá střeník): ;%JAVA_HOME%\bin
 
Instalace aplikace terminal-payment.jar
Nakopírovat aplikaci terminal-payment.jar na PC, ke kterému je připojen bankovní terminál do lokálního adresáře GSoft (například C:\GSoft)
 
Konfigurace aplikace terminal-payment.jar
Do stejného adresáře umístit konfigurační soubor terminal-payment.properties
Na prvním řádku nastavit číslo COM portu a uložit.
Příklad: terminal.port=COM3
 
Na některých OS, při síťovém spouštění je třeba nastavit následující:
Aby se spustila JAVA, musí být v nastavení zástupce na Portál nastaveno na kartě zástupce - Upřesnit - Spustit jako správce (Kompatibilita se pro zástupce nedá nastavit)
Nesmí být vypnuto řízení uživatelských účtů, jinak komunikace také nenaběhne
 
Informace o kompatibilitě:
Proběhla certifikace Zeleného software u firmy "Global Payments Europe, s.r.o." pro komunikaci s platebními terminály "INGENICO Telium ICT 220 a 250" (zatím pro komunikaci přes COM port).
Podle našich informací tento terminál používají banky: Komerční banka, Česká spořitelna.

Pro SOAP komunikaci s aplikačními servery (aplikační servery Zeleného software psané v technologii JAVA, CRO - Centrální registr obyvatel, EOS - Evidence organizační struktury atd.) se používají komponenty Chilkat.

Pokud na serveru nejdou tyto komponenty nainstalovat, je třeba použít následující postup:
Spustit příkaz: cmd (pomocí SHIFT+CTRL+ENTER .. jako administrator)
Přepnout se do adresáře s chilkatax-9.5.0-win32.dll
Registrace: regsvr32 chilkatax-9.5.0-win32.dll
Odregistrace: regsvr32 -u chilkatax-9.5.0-win32.dll
 
Doporučení: používat odzkoušenou verzi chilkatax-9.5.0-win32.dll z 27.3.2014