Nové vlastnosti Sw

Aplikace: Manažer Datum: 19/07/2017 Verze: 4.19

V agendě ´Specifikace pracovního místa´ byla upravena práce s položkou ´Správní činnost´. Položku již nejde běžně editovat jako prostý text, ale je do ní možné přidávat pouze vybrané texty z číselníku. Dále je možné tyto texty mazat a měnit jejich pořadí.

Aplikace: Matrika Datum: 18/07/2017 Verze: 6.62

V ´Knize narození´ byly upraveny šablony určení otcovství. Do poučení byl doplněn zákon: § 79a , odst. 1, písm. d) zákona č. 301/2000 Sb.

Aplikace: Matrika Datum: 18/07/2017 Verze: 6.62

V matričních knihách byly upraveny šablony žádostí o zápis do zvláštní matriky. Do poučení byl doplněn zákon: § 2 odst. 2 písm. b) zákona č. 251/2016 Sb.

Aplikace: Manažer Datum: 18/07/2017 Verze: 4.19

Při zobrazování informačního okna, které upozorňuje na neodeslaná hodnocení školení, se neberou v potaz neuskutečněná školení.

Aplikace: Manažer Datum: 18/07/2017 Verze: 4.19

V agendě ´Školení´ přibyla položka ´Odkaz´, do které je možné zapsat odkaz na www stránky školení. Přibylo také tlačítko s lupou, které umožňuje tuto stránku zobrazit.

Aplikace: Manažer Datum: 18/07/2017 Verze: 4.19

V agendě ´Specifikace pracovního místa´ byl na záložce ´Kvalifikační předpoklady´ upraven číselník ´Správní činnost´.

Aplikace: Manažer Datum: 18/07/2017 Verze: 4.19

V agendě ´Specifikace pracovního místa´ byly na záložce ´Kvalifikační předpoklady´ doplněny položky dalších kvalifikačních předpokladů: ´odborná způsobilost v řízení o přestupcích - dle zákona č. 250/2016 Sb. a vyhlášky č. 172/2017 Sb.´ a ´odborná způsobilost pro výkon činnosti na obecném stavebním úřadu - dle zákona č. 250/2016 Sb.´.

Aplikace: Manažer Datum: 18/07/2017 Verze: 4.19

V agendě ´Zaměstnanec´ byla upravena archivace a kopírování plánovaných školení. Pokud uživatel neoznačil žádné školení pro okopírování, je pro jistotu zobrazen dotaz, zda chce opravdu školení archivovat bez kopírování.

Aplikace: Pokladna Datum: 04/07/2017 Verze: 3.95

Při kopírování účtenky v agendě ´Pokladna´ nedochází k okopírování informací o EET. Na nové účtence se tyto informace doplňují až při jejím zpracování.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 04/07/2017 Verze: 9.87

Byl upraven tisk faktury a výdajového dodacího listu. Do patičky obou dokladů přibyla položka ´proměnná 105´ - celkový počet vydaného zboží. Firmy, které například kompletují vozíky na nákladní auto, tak mohou překontrolovat snadno, zda je korektně zadaný počet zboží na dokladu. Pokud chce firma tuto položku používat, je ji třeba po konzultaci s techniky GSoftu ´zviditelnit´.

Aplikace: Matrika Datum: 04/07/2017 Verze: 6.61

V ´Knize úmrtí´ byl umožněn tisk obálek (pohřeb vypravil) i v případě, že není připojena spisová služba.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 04/07/2017 Verze: 6.10

Ve všech agendách bylo upraveno chování menu. Není již možné pomocí kláves F7 a F8 spustit hledání nebo vyprázdnění položek pro hledání z jiné záložky, než ze záložky ´Hledání´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 04/07/2017 Verze: 9.87

Při kopírování dokladu v agendě ´Doklad´ nedochází k okopírování informací o EET. Na novém dokladu se tyto informace doplňují až při jeho zpracování.

Aplikace: Organizace Datum: 28/06/2017 Verze: 2.62

V přehledu agendy ´Aktivita´ byla naprogramována sestava ´Přehled vybraných aktivit´. Sestava umožňuje uživateli v přehledu nastavit filtr na určité aktivity a ty si následně vytisknout nebo vyexportovat do Excelu včetně poznámky.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 27/06/2017 Verze: 9.86

V agendě ´Tisk etiket´ přibyla na sestavách ´Zapichovací etikety 115x25 mm TERMO´ a ´Zapichovací etikety 75x17 mm TERMO´ položka ´Odrůda´ (proměnná 65).

Aplikace: Matrika Datum: 27/06/2017 Verze: 6.60

V ´Knize narození´ přibyly položky ´Datum PM osvojení 2´ a ´Stav osvojení 2´. Tyto položky slouží ke kontrole zrušitelného a nezrušitelného osvojení v případě, že osvojení probíhá ve dvou etapách a je třeba evidovat dva datumy PM u zrušitelného osvojení.

Aplikace: Matrika Datum: 27/06/2017 Verze: 6.60

V ´Knize registrovaného partnerství´ přibyla možnost ´Změnit hodnotu aktuální položky - přímý zápis do Knihy registrovaného partnerství´. Při tisku Knihy registrovaného partnerství je tak snadnější podtrhávat položky, u kterých je opravena chyba. Tato vlastnost má nyní stejnou funkčnost, jakou už dříve měly ostatní matriční knihy.

Aplikace: Matrika Datum: 27/06/2017 Verze: 6.60

V ´Knize registrovaného partnerství´ je možné pomocí parametru ´Na formuláři nejdříve vyplnit RČ´ nastavit pořadí položek na formuláři tak, že na prvním místě se vyplňuje rodné číslo partnerů. Tato vlastnost má nyní stejnou funkčnost, jakou už dříve měly ostatní matriční knihy.

Aplikace: Matrika Datum: 20/06/2017 Verze: 6.59

Bylo upraveno chybné zakládání nové číselné řady uživateli, který zahajuje práci s čísly zúčtovatelných tiskopisů.

Aplikace: Manažer Datum: 20/06/2017 Verze: 4.18

V agendě ´Zaměstnanec´ byla z číselníku ´Zdravotní prohlídka´ odstraněna hodnota ´Zaměstnanec nad 50 let - 36 měsíců´. Tato hodnota již není používána.

Aplikace: Manažer Datum: 20/06/2017 Verze: 4.18

Byly naprogramovány kontroly zdravotních prohlídek zaměstnanců, kteří dosáhli 50 let.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 20/06/2017 Verze: 2.10

V agendě ´Voličské průkazy´ byla upravena sestava ´Přehled voličských průkazů´.

Aplikace: Ohlašovna Datum: 20/06/2017 Verze: 2.10

V agendě ´Volby´ byl upraven tisk voličských průkazů na volební seznamy.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 19/06/2017 Verze: 9.85

V agendě ´Tisk etiket´ přibyla položka ´Šarže´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 19/06/2017 Verze: 9.85

V agendě ´Tisk etiket´ přibyla sestava ´Zapichovací etikety 75x17 mm TERMO´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 16/06/2017 Verze: 9.84

V agendě ´Zboží´ přibyla v menu ´Přehled´ možnost ´označit vše s nulovým počtem nepoužívané od data´. Tuto funkci využijí firmy, které mají sklad plný nepoužívaných skladových karet a chtějí v nich udělat rychle pořádek.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 16/06/2017 Verze: 9.84

V agendě ´Školkařská kniha´ byla opravena chyba při zakládání nové karty. Dříve docházelo k chybnému okopírování části ´ČUJ´ z minulé karty.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 16/06/2017 Verze: 9.84

V agendě ´Školkařská kniha´ v sestavě ´Tisk přehledu práce´ přibyla položka středisko, která umožňuje větším firmám dělit tuto sestavu podle středisek.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 15/06/2017 Verze: 6.09

Byl naprogramován parametr ´Zapisovat do logu informace o komunikaci s platebním terminálem´: Ano / Ne, který umožňuje zapisovat do logu průběh komunikace s platebním terminálem. Informace o komunikaci s platebním terminálem je užitečné zapisovat do logu při ladění komunikace. Pro běžný provoz je třeba mít zápis do logu vypnutý.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 15/06/2017 Verze: 9.84

Byl upraven přenos dat převodek na jiné středisko do SAPu. Pokud uživatel vyplní chybně příliš dlouhé číslo střediska, na které rostliny převádí, je toto číslo zkráceno na 3 znaky, aby přenos nespadl na chybu.

Aplikace: Pokladna Datum: 14/06/2017 Verze: 3.94

V agendě ´Pokladna´ byl upraven tisk účtenky. Na základě nového parametru ´Účtenka - tisknout: Před zaplacením / Po zaplacení´ se účtenka vytiskne v odpovídajícím okamžiku. Účtenku je vhodné tisknout před zaplacením v případě, že je pomalejší pokladní tiskárna a v průběhu placení probíhá tisk. Účtenku je vhodné tisknout po zaplacení v případě, že je rychlá pokladní tiskárna a na účtenku se tiskne způsob platby.

Aplikace: Matrika Datum: 13/06/2017 Verze: 6.58

V agendě ´Státní občanství´ přibyl parametr ´Předvyplňovat důvod osvědčení´. Do důvodu osvědčení je možné předvyplňovat nejčastěji používaný kód (paragrafu).

Aplikace: Matrika Datum: 12/06/2017 Verze: 6.57

Pro tisk ověřovacího štítku na vidimaci přibyl další parametr ´Na ověřovacím štítku počet stran tučně´: Ano / Ne. Tento parametr také ovlivňuje tučné zobrazení informace, zda listina obsahuje / neobsahuje viditelný zajišťovací prvek.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 12/06/2017 Verze: 6.08

V souvislosti v novým ´Creative Update´ Windows 10 byla opravena chyba zobrazení datumu v datumových rozbalovacích položkách. Byl naprogramován nový GDateEdit, který již není závislý na chybě nového updatu Windows 10.

Aplikace: Matrika Datum: 12/06/2017 Verze: 6.57

Pro tisk vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství přibyl parametr ´Tisknout okres i stát na vysv. o pr. zp.´: Ano / Ne. Parametr umožňuje nastavit, aby se do bydliště ženicha i nevěsty tisknul jak okres, tak stát.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 08/06/2017 Verze: 9.83

V agendě ´Zboží´ byla přejmenována položka ´Pořizovací cena´ na ´Běžná pořizovací cena´. Toto přejmenování by mělo pomoci uživatelům pochopit, že se na kartě zboží nezobrazuje pořizovací cena, pouze nejčastěji používaná hodnota pořizovací ceny. Dále v agendě ´Zboží´ přibylo tlačítko s lupou, které umožňuje zobrazit přehled pořizovacích a prodejních cen za posledních 5 let.

Aplikace: Matrika Datum: 01/06/2017 Verze: 6.56

V aplikaci ´Matrika´ bylo upraveno načítání adresy občana z Centrálního registru. Pokud má občan v adrese u čísla orientačního ještě znak, je načten i tento znak.

Aplikace: Pokladna Datum: 30/05/2017 Verze: 3.93

V agendě ´Pokladna´ byla upravena práce s EET v případě, kdy je třeba opětovně volat EET po neúspěšném pokusu. Pokud firma používá pro hlášení EET více čísel pokladen, je opětovné volání uskutečněno se stejným číslem, jako předchozí. Takto je zabráněno vzniku duplicit v hlášení.

Aplikace: Matrika Datum: 23/05/2017 Verze: 6.55

V agendě ´Kniha narození´ byl upraven tisk sestavy dvojčat za období. Byla přidána dodatečná kontrola, která v případě, že se zadá velmi dlouhé období, dokáže odlišit dvojčata od běžných sourozenců jedné matky.

Aplikace: Pokladna Datum: 17/05/2017 Verze: 3.92

Pro agendu ´Pokladní kniha´ byl naprogramován parametr ´Povolit upravovat číslo poč./pokladny´: Ano / Ne. Běžně je nastavena hodnota ´Ne´. Pokud uživatelé potřebují například zadávat několik číselných řad příjmových pokladních dokladů pro různé pokladny z důvodu EET, je možné nastavit hodnotu ´Ano´.

Aplikace: Pokladna Datum: 17/05/2017 Verze: 3.92

V agendě ´Pokladna´ byla naprogramována sestava ´Přehled tržeb za období podle měny´. Sestavu využijí firmy, které kromě účtenek placených v Kč používají také platby v EURO.

Aplikace: Pokladna Datum: 12/05/2017 Verze: 3.91

Při zobrazení okna pro vrácení peněz nebo platbu kartou bylo naprogramováno posunutí okna do popředí. Tato vlastnost řeší například problémy při načítání dat z mobilního zařízení, kdy okno pro vrácení bylo překryto oknem pro komunikaci s mobilním zařízením.

Aplikace: Pokladna Datum: 12/05/2017 Verze: 3.91

Byl upraven tisk maloobchodní vrácenky. Pokud se vrácenka tiskne na tiskárně, která neumí tisknout české znaky, byl upraven převod popisů položek IČ, DIČ a datum vystavení do ´cestiny´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 11/05/2017 Verze: 9.82

V agendě ´Doklad´ byl upraven tisk faktury do ciziny, na které jsou připojeny výdajové dodací listy. Výpočet částky z výdajových dodacích listů v Eurech bere nyní ohled na nastavení měnového kurzu na výdajovém dodacím listu.

Aplikace: Matrika Datum: 11/05/2017 Verze: 6.54

V agendě ´Státní občanství´ přibyl parametr ´Číslo jednací listin (o nabytí) vyplňovat´: Automaticky / Automaticky podle příjmení / Ručně / Listina jako osvědčení. Parametr umožňuje nastavit, zda se listině o nabytí přiřadí číslo jednací stejným způsobem, jako osvědčení, nebo zda mají listiny jiný režim přidělování čísel jednacích.

Aplikace: Matrika Datum: 11/05/2017 Verze: 6.54

V agendě ´Státní občanství´ byl přidán typ události ´Žádost o udělení státního občanství´.

Aplikace: Matrika Datum: 10/05/2017 Verze: 6.53

V agendě ´Státní občanství´ byl upraven import informací o osobě z Centrálního registru obyvatel. Pokud se do místa narození načte obec ´Praha´, je načtena včetně čísla obvodu, tak jako je to v ostatních agendách.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 10/05/2017 Verze: 9.81

V agendě ´Mobilní zařízení´ byla naprogramována kontrolní sestava ´Kontrola konzistence dat pro používání mobilních zařízení´. Tato sestava slouží ke kontrole jednoznačnosti klíčových položek v agendách ´Organizace´, ´Osoba´ a ´Zboží´.

Aplikace: Matrika Datum: 02/05/2017 Verze: 6.52

Bylo upraveno zobrazování dotazu na číslo dokumentu při tisku matričních dokumentů na tiskárnu. Pro určité ovladače tiskáren docházelo ke skrytí dotazu jiným oknem. Nyní se periodicky vyvolává zobrazení okna dotazu.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 28/04/2017 Verze: 9.80

Pro tisk etiket byla naprogramována možnost tisknout QR kódy. Tyto kódy jsou použitelné například pro rychlé nalezení fotografie a péče k rostlině na smartphonu.

Stránky

Přihlásit se k odběru Nové vlastnosti Sw