GSoft

optimista ve světě software

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.56

Na základě dokumentu ´Prováděcí nařízení komise (EU) 2023/1787´ ze 14. 9. 2023 je v nové verzi aplikace ´Výroba a prodej´ pro rody Quercus a Castanea nastaven tisk ´obyčejného rostlinolékařského pasu´. Podle dokumentu se již snížilo nebezpečí ohledně ´Cryphonectria parasitica´.

Aplikace: Ohlašovna Datum: Verze: 2.34

V agendě ´Volby´ byl upraven export ´Seznamu voličů´ do PDF. Uživatelé nyní snadno tento seznam vyexportují do PDF i najednou za všechny okrsky.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 7.99

V agendě ´Kniha manželství´ přibyla sestava ´Prohlášení o osobním stavu´. Sestavu je možné vytisknout s údaji ženicha nebo nevěsty.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 7.99

V agendě ´Kniha registrované partnerství´ přibyla sestava ´Prohlášení o osobním stavu´. Sestavu je možné vytisknout s údaji prvního nebo druhého partnera.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 7.99

V agendě ´Kniha registrované partnerství´ přibyla sestava ´Prohlášení o údajích rodičů´. Sestavu je možné vytisknout s údaji o rodičích prvního nebo druhého partnera.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.55

V agendě ´Zboží´ je možné v přehledu označit zboží v akci. Pro takto označené zboží je možné následně nastavit filtr pro tisk ´Přehledu prodaného / vydaného zboží za období´.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: Verze: 6.61

Pro tisk sestav přibyla možnost v nastavení sestavy zaškrtnout checkbox ´řídit tisk kopií v aplikaci´. Pokud na tiskárně nefunguje tisk kopií běžným způsobem ´v driveru tiskárny´, je možné použít tento ´nový způsob´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.55

Při tisku ´Přehledu prodaného / vydaného zboží za období´ je možné nastavit filtr pro ´označené zboží´. Tento nový filtr umožňuje například označit rostliny v akci a následně k těmto rostlinám sledovat prodejnost za období.

Aplikace: Pošta Datum: Verze: 1.46

Byla naprogramována REST komunikace mezi Zeleným softwarem a mobilní aplikací Technika. Přenášejí se data zaměstnanců, staveb a techniky. Mobilní aplikace Technika bude sloužit pro sběr podkladů v terénu pro vyhodnocování nákladů.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.54

V agendě ´Školkařská kniha´ bylo upraveno předvyplňování roku při zadávání nového přihlášeného počtu. Rok se již v listopadu a prosinci neposunuje na o jednu větší hodnotu. Tento posun mátl uživatele.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 7.98

V přehledu agend ´Kniha narození´, ´Kniha manželství´ a ´Kniha úmrtí´ přibyla možnost exportovat data pro eMatriku ve formátu XML.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.53

V agendě ´Doklad´ byla naprogramována možnost příjmu na školkařskou knihu z objednávky vydané. Při zadávání objednávky vydané je třeba, aby uživatel vyplnil, na kterou partii rostlin ve školkařské knize se bude následně příjem provádět.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 7.97

V agendě ´Státní občanství´ bylo naprogramováno obnovení čísel jednacích v přehledu.

Aplikace: Pokladna Datum: Verze: 4.60

V agendě ´Pokladna´ byla upravena rychlá aktualizace skladu. Pokud se do maloobchodního prodeje načítají také části školkařské knihy, jsou při rychlé aktualizaci skladu zaktualizovány také tyto položky.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 7.96

V agendách ´Kniha narození´, ´Kniha manželství´, ´Kniha registrovaného partnerství´, ´Kniha úmrtí´ a ´Svazek´ přibyla možnost jednomu záznamu ´doplnit jednoznačný identifikátor UID´.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 7.96

V agendách ´Kniha narození´, ´Kniha manželství´, ´Kniha registrovaného partnerství´, ´Kniha úmrtí´ a ´Svazek´ přibyly položky ´UID´. Jedná se o jednoznačné identifikátory, které budou používány při exportech dat do eMatriky (centrální matriční informační systém).

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.52

Při hromadném ´Přepočítávání prodejních cen v hladinách´ pro agendu ´Zboží´ je možné pro určení, které zboží se má přepočítat, použít nově také filtr po částech školkařské knihy.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.52

Při tisku ´Rostlinolékařského pasu´ se u lesních dřevin zobrazuje v části ´C:´ číslo potvrzení o původu. Pokud lesní dřevina nemá ve školkařské knize vyplněné POP, zobrazí se část školky (stejně jako u okrasných dřevin).

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 7.95

V agendě ´Změna jména/příjmení´ bylo naprogramováno načítání dat z AISEO. Načítá se například položka ´Rodné číslo´.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 7.94

Na úrovni parametrů systému přibyl parametr ´Zapisovat do logu kopii dat´: Ano / Ne. Pokud hrozí potenciální nebezpečí ztráty dat na DB serveru, je možné nastavit kopírování dat do datového logu na APP serveru. V tomto okamžiku se kopírování spouští pro agendy: kniha narození, manželství, registrovaného partnerství, úmrtí, plánovací kalendář sňatků, státní občanství.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 7.93

Ve všech agendách matričních knih byl upraven tisk cizojazyčných dokladů. Pokud je v agendě vyplněna ´Poznámka - přední strana´ a ´Poznámka - zadní strana´, obě položky se spojí a vytisknout na cizojazyčném rodném, oddacím, úmrtním listu i dokladu o registrovaném partnerství.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.51

Při tisku ´Obchodní sestavy (tržby a marže na zboží)´ je možné zobrazit také položky: Kód zboží, EAN a Popis.

Aplikace: Technika Datum: Verze: 2.44

V agendě ´Práce techniky´ byla naprogramována možnost hromadného zadávání práce techniky.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 7.92

Na formuláři ´Knihy narození´ přibyla možnost vybrat otce/rodiče, matku/rodiče. Na základě vyplněnosti těchto položek se následně tiskne odpovídající ´Rodný list´ pro ´otce a matku´ nebo pro ´rodiče´. Formuláře rodných listů mají samostatnou číselnou řadu pro každou variantu (´R´ nebo ´RP´). Tiskopis knihy narození se nyní tiskne ve dvou variantách: stará verze (otec nebo otec/rodič s přeškrtnutým otcem) / nová verze (otec/rodič nebo otec/rodič s přeškrtnutým otcem) podle zaškrtnutí v agendě ´Svazek´.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 7.92

Na formuláři ´Knihy manželství´ přibyla možnost muži a ženě vybrat otce/rodiče, matku/rodiče. Na základě vyplněnosti těchto položek se následně tiskne upravený ´Protokol o uzavření manželství´ pro ´otce/rodiče´, ´matku/rodiče´. Tiskopis knihy manželství se nyní tiskne ve dvou variantách: stará verze (otec nebo otec/rodič s přeškrtnutým otcem) / nová verze (otec/rodič nebo otec/rodič s přeškrtnutým otcem) podle zaškrtnutí v agendě ´Svazek´.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 7.92

Na formuláři ´Knihy registrovaného partnerství´ přibyla možnost partnerům vybrat otce/rodiče, matku/rodiče. Na základě vyplněnosti těchto položek se následně tiskne upravený ´Protokol o vstupu do registrovaného partnerství´ pro ´otce/rodiče´, ´matku/rodiče´. Tiskopis knihy registrovaného partnerství se nyní tiskne ve dvou variantách: stará verze (otec nebo otec/rodič s přeškrtnutým otcem) / nová verze (otec/rodič nebo otec/rodič s přeškrtnutým otcem) podle zaškrtnutí v agendě ´Svazek´.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 7.92

V agendě ´Svazek´ přibyla pro knihy narození, manželství a registrovaného partnerství položka, která udává, zda se kniha bude tisknout podle vyhlášky č. 174/2023 Sb. nebo ve staré verzi.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.50

V agendě ´Doklad´ přibyla možnost tisknout slevy na řádku faktury a výdajového dodacího listu ve formátu jednotková cena před slevou, sleva, jednotková cena po slevě.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.49

V agendě ´Tisk etiket´ přibyla možnost tisknout identifikátory techniky. Tyto identifikátory bude používat mobilní aplikace pro identifikaci techniky při evidenci její práce na zakázkách. K identifikaci se používá skenování QR kódu.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.48

V agendě ´Doklad´ bylo upraveno připojování výdajových dodacích listů k faktuře. Byla přidána kontrola dat a zvýšena prevence vzniku chyb.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 7.91

V agendě ´Kniha manželství´ bylo upraveno načítání dat z AISEO. Nyní se načítají také informace o způsobilosti ženicha a nevěsty.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 7.91

V agendě ´Kniha narození´ bylo upraveno načítání dat z AISEO. Nyní se načítají také informace o způsobilosti otce a matky.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 7.91

V agendě ´Kniha úmrtí´ bylo upraveno načítání dat z AISEO. Nyní se načítají také informace o partnerovi zemřelého.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 7.91

V agendě ´Kniha manželství´ přibyla sestava ´Prohlášení o údajích rodičů´. Sestavu je možné vytisknout s údaji o rodičích ženicha nebo nevěsty.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: Verze: 2.10

Pro načítání faktur z objednávek přijatých přibyl parametr ´Do specifikace zboží přidávat informaci o č.j. od odběratele´: Ano / Ne. Při vytváření specifikace zboží je možné přidávat informaci o č.j. objednávky od odběratele.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.47

V agendě ´Doklad´ bylo upraveno vytváření maloobchodní vrácenky. Pokud aplikace ´Pokladna´ uzavírá pokladnu podle uživatelů, pak také vrácenka má přiděleno číslo pokladny podle aktuálně přihlášeného uživatele.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.46

V agendě ´Hodnocení staveb´ bylo upraveno filtrování přehledových sestav. Sestavy je nyní možné filtrovat také podle položky ´Segment 2´.

Aplikace: Organizace Datum: Verze: 3.08

Při volání metody ´Založ dokument´ spisové služby eSpis prostřednictvím ´Národního standardu´ byla odstraněna položka ´Spisový znak´. Ve volání zůstala pouze položka ´Typ dokumentu´.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: Verze: 2.09

Při načítání objednávek přijatých ze Zeleného portálu bylo upraveno načítání odběratele na základě položky ´IČO´. Pokud je v agendě ´Organizace´ více organizací se stejnou položkou ´IČO´, je vybrána ta, která není archívní.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: Verze: 6.60

Pro export dat na www.zelene.info prostřednictvím FTP byla použita nová komponenta, která má upravené vlastnosti komunikačního protokolu.

Aplikace: Pokladna Datum: Verze: 4.59

V agendě ´Pokladna´ byla upravena komunikace s platebním terminálem od firmy Teya. Pokud při platbě kartou server vrací chybu 502 Bad Gateway, aplikace ještě chvíli počká, protože je pravděpodobně server dočasně přetížen.

Aplikace: Encyklopedie Datum: Verze: 1.34

V agendě ´Encyklopedie´ přibyla položka ´Původ´, do které je možné zapsat místo původu, odkud rostlina pochází.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.45

V agendě ´Tisk etiket´ přibyla položka ´Původ´, do které je možné načíst z agendy ´Encyklopedie´ místo původu, odkud rostlina pochází.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.44

V agendě ´Tisk etiket´ přibyla sestava ´Provlékací etikety 202x25 mm TERMO - EU rl. pas´.

Aplikace: Pokladna Datum: Verze: 4.58

V agendě ´Pokladna´ byla naprogramována možnost vrácení platby prostřednictvím platebního terminálu od firmy Teya.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.43

V agendě ´Doklad´ byla rozšířena možnost změny způsobu platby na uzavřených dokladech také na platbu kartou a na dobírku.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.42

Pro posílání faktur mailem v PDF formátu přibyl nový parametr ´Čekací interval před odesláním PDF souboru´. Parametr udává, jak dlouho bude aplikace čekat při vytváření PDF souboru, než spustí proces vytvoření mailu v poštovním klientu.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: Verze: 2.08

Pro posílání objednávek přijatých mailem v PDF formátu přibyl nový parametr ´Čekací interval před odesláním PDF souboru´. Parametr udává, jak dlouho bude aplikace čekat při vytváření PDF souboru, než spustí proces vytvoření mailu v poštovním klientu.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 7.90

Pro ověřování platnosti občanského průkazu byla upravena adresa serveru MV (protokol https). Dále ve formuláři přibylo tlačítko pro zobrazení výsledku dotazu v prohlížeči.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: Verze: 6.59

Byly upraveny instalační a aktualizační programy SETUP.EXE a REFRESH.EXE. Pokud Zelený software běží v módu ´Centrální sklad´, tyto aplikace umí upozornit uživatele na rozdílnost verzí a následně ze serveru novou verzi aktualizovat.

Odebírat: Nové vlastnosti SW