Nové vlastnosti Sw

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 26/06/2001 Verze: 1.11c

Při vytváření soupisu pro Internet se vyberou pouze ty kategorie zboží, které jsou uvedeny v parametru ´Kategorie uveřejněné na Internetu´. Jednotlivé hodnoty se oddělují čárkou. Pokud je uvedena jen počáteční číslice, pak se zařadí i všechny podkategorie. (Např. 6,7 zařadí všechny kategorie 601, 602, .. , 701, .. , 799).

Aplikace: GChat Datum: 22/06/2001 Verze: 1.02a

Aplikace GCHAT se umí při ukončování sama zaktualizovat. K tomu je třeba mít nahránu novou verzi do adresáře FILES a do Base adresáře systému G mít nahránu aplikaci GCOPY.

Aplikace: Matrika Datum: 22/06/2001 Verze: 1.01ab

Nová verze aplikace Matrika v architektuře aplikační server - tenký klient vyžaduje tyto změny v datech:_BR_
V číselníku pohlaví změnit ´mužské´ na ´M´ a ´ženské´ na ´F´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 21/06/2001 Verze: 1.11b

Přidána nová sestava Inventurní soupis (s poslední nákupní cenou) podle abecedy. Tato sestava slouží jako podklad pro fyzickou inventuru v případě, že středisko nemá v pořádku kategorie zboží a proto je obdobný soupis grupovaný podle kategorií zmatený.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 21/06/2001 Verze: 1.11b

Číselník kategorií je nyní tříděn podle položky katkod. Je třeba také do tohoto číselníku dohrát data: letničky a balkónové květiny.

Aplikace: Technika Datum: 19/06/2001 Verze: 1.03d

Byla opravena chyba při počítání počátečních stavů km v případě, že byl poslední den v měsíci zadán datum i hodina.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 18/06/2001 Verze: 1.11a

Tisky dokladů a přehledů zboží zobrazují nyní jak velikost, tak i bal zboží, pokud jsou tyto údaje v kartě zboží uvedeny.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 18/06/2001 Verze: 1.11a

Přibyla nová tisková sestava přehled dokladů ke zboží za období, která umožňuje vysledovat všechny pohyby, které se s odpovídajícím zbožím odehrály.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 14/06/2001 Verze: 1.11a

Upravena práce s vrácenkou. Je třeba do tabulky číselných řad načíst počáteční hodnotu pro vrácenky.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 14/06/2001 Verze: 1.11a

V tisku převodu je výrazně označeno, pokud je to převod typu: Spotřeba firmy, Spotřeba střediska, Nárůst, Úhyn, Rozdělení nebo Sloučení. Pro tento typ převodů také přibyla vlastní číselná řada. Aby uživatel mohl zadávat tyto typy převodů, musí na to mít přidělená uživatelská práva (pokud nemá, projeví se to tak, že nemůže změnit PodTyp dokladu na jinou hodnotu, než Žádný podtyp). (Pozn. při instalaci je třeba načíst počáteční hodnoty číselné řady a uživatelských práv)

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 13/06/2001 Verze: 1.11a

Nelze stornovat účtenku po uzavření pokladny. Pokud je to přesto potřeba, je nutno použít vrácenku.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 11/06/2001 Verze: 1.11a

Do tisku všech dokladů se do kolonky vystavil tiskne, kdo vystavil doklad, ne kdo ho vytiskl. Informace o tom, kdo ho vytiskl, je na patě strany v kolonkce vytiskl.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 11/06/2001 Verze: 1.11a

Vytvořena nová sestava Přehled vybraných dokladů, která slouží ke zobrazení přehledu např.: Stornovaných a stornovacích dokladů, Vrácenek, atd.
Vytvořeny nové sestavy Přehled tržeb vybraného zboží a Přehled tržeb podle kategorií, které slouží ke zobrazení přehledu nákupních cen, prodejních cen, dph, cen vráceného zboží, zisku a marže.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 10/06/2001 Verze: 1.11a

Byla upravena práce se stornem. Storno se provede tak, že do daného dokladu je zapsáno, že se již jedná o STRONOVANÝ doklad. K němu je vytvořen nový STORNOVACÍ doklad, který provádí návrat zboží ve skladech. Pokud nelze storno vytvořit (například nelze stornovat příjmový doklad, ze kterého již bylo prodáváno), nic se neprovede. Stornovaný doklad je zvýrazněn červeně, stornovací doklad je zvýrazněn žlutě. Při tisku stornovaného dokladu se vytiskne standardní formulář s poznámkou, který doklad jej stornoval. Při tisku stornovacího dokladu se vytiskne fromulář převodu s názvem stornovací doklad, aby bylo vidět, jak bylo zboží navráceno na sklad.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 08/06/2001 Verze: 1.11a

Přidán index na Datum vystavení dokladu v agendě Doklad.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 06/06/2001 Verze: 1.11a

Při vyhledávání zboží podle názvu opravena chyba (List index out ...) při opouštění položky typ zboží na vyhledávacím formuláři zboží.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 06/06/2001 Verze: 1.11a

V přehledu dokladů se ceny zobrazují ve formátu 9,99 Kč.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 06/06/2001 Verze: 1.11a

Byla upravena práce s převodem zboží ze skladu na sklad. Pokud bylo zboží přijato více příjemkami, pak je rozdělena i převodka tak, aby zůstala pro FIFO informace o ceně.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 04/06/2001 Verze: 1.11a

Přidána kontrola, zda uživatel vyplnil DPH v typu zboží.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 04/06/2001 Verze: 1.11a

Přidána funkce Vytvořit soupis zboží na internetu, která obsluhuje export soupisu zboží na firemní www stránky.

Aplikace: Organizace Datum: 01/06/2001 Verze: 1.04b

Doplněn formát DIČ a PSČ. Pokud uživatel zadával čárku do DIČ, pak musí být smazána v datech, jinak se budou zobrazovat dvě čárky.

Aplikace: Matrika Datum: 01/06/2001 Verze: 1.01ab

Nová verze aplikace Matrika v architektuře aplikační server - tenký klient má tyto speciální vlastnosti:_BR_
Přibyla pomocná Kniha narození, která je vhodná pro evidenci uznání otcovství. Systematicky tak odděluje údaje v hlavní a pomocné knize a uživatel si snadno může přenášet údaje mezi těmito knihami._BR_
Přibyla pomocná Kniha manželství, která je vhodná pro evidenci delegací sňatků. Systematicky tak odděluje údaje v hlavní a pomocné knize a uživatel si snadno může přenášet údaje mezi těmito knihami._BR_
V Knize narození přibyly nástroje pro přehlednou práci se změnou jména narozeného a změnou otce narozeného, které nebyly příliš jasné._BR_
V Knize úmrtí přibyly nástroje pro přehlednou práci se změnou příčiny úmrtí, které nebyly příliš jasné._BR_
V Knize manželství a úmrtí přibyly položky Titul před a Titul za, což řeší problémy se zapisováním titulů do jména a příjmení._BR_
V knize manželství byly přeuspořádány položky tak, aby strukturou odpovídaly více reálnému světu._BR_
Byly vytvořeny sestavy Rodného, Oddacího a Úmrtního listu, které budou platit od 1.7.2001.

Aplikace: Matrika Datum: 31/05/2001 Verze: 1.01ab

Nová verze aplikace Matrika v architektuře aplikační server - tenký klient má tyto obecné vlastnosti:_BR_
Je snadno udržovatelná pro správce inf.systému: na počítačích klientů již není nic instalováno (pouze zástupce na ploše), vše leží na aplikačním serveru. Při nutnosti přeinstalace Windows se tedy nic nepřeinstalovává. Stejně tak instalace nové verze proběhne pouze nahrazením několika souborů._BR_
Jsou důsledně rozděleny parametry společné (leží ve společné tabulce v databázi) a individuální (leží v registru klientova počítače)._BR_
Tiskové sestavy mají také důsledně rozlišeno, co se nastavuje pro lokální tiskárnu a co pro daný formulář pro všechny uživatele._BR_
Uživatelská práva jsou rozdělena v celém systému na role, a tak jsou velmi snadno a rychle nastavitelná.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 14/05/2001 Verze: 2.09a

Přejmenován system.ini na g.ini. Třeba překopírovat u všech zákazníků.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 11/05/2001 Verze: 1.10b

Při tisku posledního odvodu tržeb se poslední odvod vybírá podle čísla jednacího, protože podle data docházelo k chybě, pokud bylo denně tištěno více odvodů.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 11/05/2001 Verze: 2.09a

V aplikačním generátoru je možné používat objekt TConstDef, který umožňuje práci s konstantami. Použití je zřejmé z příkladu:
object Matr: TAplikace
ExternalDataModules=Org
object Const:TConstDef
object cPrij:TConst 35 end
object cJmeno:TConst 24 end
end
..
object prij: TField string,$CPRIJ,Příjmení,ix end
..

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 07/05/2001 Verze: 1.10a

Při vystavování PRE je možno nastavit sklad, na který se převádí. Potom všechny převody směřují na tento sklad a není třeba specifikovat sklad při každěm převodu.

Aplikace: Organizace Datum: 06/05/2001 Verze: 2.08b

Do tabulky sestav přibyla položka aplikace, takže nejsou nyní sestavy identifikovány pouze agendou a názvem sestavy, ale názvem aplikace, agendy a sestavy.
Pokud je používána bezpečnost na úrovni systém, pak je heslo ukládáno do tabulky user (zatím nezakódované).
Aplikaci ClientOrg je nyní možné spustit s parametry /F SESTXXX.TXT, takže se načtou sestavy ze souboru SESTXXX.TXT. Tato možnost je zvláště užitečná pro vzdálenou správu po modemu.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 05/05/2001 Verze: 1.10a

V agendě Stav pokladny přibylo číslo jednací. (třeba pustit aplikaci s parametrem /d)
Nelze stornovat příjmové doklady a převodky, pokud z nich již bylo vyskladněno.
Při slevách a maržích se neobjevuje informace, že vše proběhlo dobře. Okno s hláškou se objeví jen v případě chyby.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 05/05/2001 Verze: 2.08b

Pokud je třeba tisknout doklad, který je nastvený na konci Query (pomocí Last), pak je dobře využít patu strany pro tisk, protože jiné části se nevytisknou.
Byl doplněn teploměr do tisku dlouhých sestav, aby informaval uživatele o připravované nebo tištěné straně.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 04/05/2001 Verze: 1.10a

V agendě dokladů již není možné zadávat výdajový dodací list s převodem, protože již není nic převáděno mezi dvěma firmami.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 04/05/2001 Verze: 1.10a

Byly graficky upraveny tisky dokladů.
Do tisku dokladů na patu strany přibyla informace o datumu tisku a uživateli, který tiskl.
Tisk odvodu tržeb je možné provézt také z agendy Pokladna (pouze poslední odvod). V tomto odvodu se zobrazí také podrobné informace o stavu pokladny.
Do tisk převodu přibyla položka DPH.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 03/05/2001 Verze: 1.10a

Číselník skladů je tříděný podle abecedy.
Pokud nelze uzavřít doklad, protože například není na některém zboží dostatek na skladě, zobrazí se nejen číslo pohybu, ale i název zboží.
Položka počet se v pohybech na obrazovce i na tiskárně zobrazí korektně i v případě, že jsou zadána desetinná místa.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 03/05/2001 Verze: 1.10a

Při uzavírání pokladny byly doplněny následující funkce:
- nelze uzavřít pokladnu, aniž by uživatel uzavřel nebo zrušil všechny doklady od poslední uzávěrky.
- pokud nebyla uzavírána pokladna za určité období, pak se do uzávěrky dostanou všechny doklady, příjmy hotovosti a odvody tržeb za období od poslední uzávěrky.
- stav pokladny odpovídá také všem dokladům, příjmům hotovosti a odvodům tržeb od poslední uzávěrky (Není vztažen jen k poslednímu dni).
- nelze uzavřít doklad s datem nižším nebo stejným, než je datum uzávěrky pokladny.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 02/05/2001 Verze: 2.08a

Při spouštění aplikace s parametrem /d (vytváření tabulek) dochází také k načítání parametrů. Nedochází tak k jejich vyprázdnění v aplikacích, které při startu pracují s parametry a neměly je načtené (a proto načítaly default).
Při ukládání parametrů se změní i poslední měněná hodnota (ačkoliv ještě nebylo opuštěno editační okno).

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 02/05/2001 Verze: 2.08a

Byl dokončen vývoj zobrazování a tisku nápovědy. Do aplikace přibyla online nápověda. Dále vznikla aplikace GHelp, která umí tisknout obsah a jednotlivé strany helpu. Uživatel si tak může dotisknout aktualizované verze části nápovědy a vkládat je do již existujícího manuálu.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 14/04/2001 Verze: 1.09b

Byl doprogramován tisk účtenky v nákupních cenách (důležité pro účetnictví).

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 12/04/2001 Verze: 1.09a

FIFO (first in first out .. první dovnitř první ven) sklad byl doprogramován. Vždy v okamžiku výdeje, se do příjmu zapíše uvolnění zboží, které bylo prodáno nebo převedeno. Je tak vždy jasné, jaká byla nákupní cena - a tedy marže - prodaného zboží.
Slevy a marže byly doprogramovány i pro příjemky.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 12/04/2001 Verze: 1.09a

Ve formuláři zboží je možné vyhledávat podle kategorií.
Při opravách typu zboží se automaticky projeví tyto úpravy při návratu do formuláře zboží.
Ve formuláři zboží je možné zobrazit přehled nákupních cen daného zboží.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 12/04/2001 Verze: 1.09a

Inventurní soupis zboží je možné tisknout buď s poslední nákupní cenou (pak je zboží uvedeno pouze jednou), nebo s přehledem nákupních cen (a pak je uvedeno tolikrát, kolik bylo příjemek).
Tisk přehledu vybraného zboží již není zvlášť nabízen celý a zvlášť po kategoriích, protože je možné už ve vyhledávání zadat hledání podle kategorií a pak vytisknout přehled jen pro jednu kategorii.
Tisk přehledu tržeb zobrazuje již i nákupní ceny prodaného zboží (dopočítané pomocí FIFO).

Aplikace: GChat Datum: 07/04/2001 Verze: 1.01a

Aplikace GChat umí přenášet soubory po telefomu pomocí socketů.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 07/04/2001 Verze: 2.07b

Generátor tiskových sestav umí tisknou počet kopií.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 07/04/2001 Verze: 2.07b

Ve všech client aplikacích byla přemístěna inicializace a uvolnění objektu TApplicationXXX do hlavního okna CMFXXX.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 07/04/2001 Verze: 1.08b

Při tisku Příjmového dodacího listu se tiskne místo sloupce Jednotková cena s DPH sloupec Celková cena a tento sloupec je také posčítán.

Aplikace: Technika Datum: 07/04/2001 Verze: 1.03c

Sestava jízd techniky byla rozšířena o dopočítání Kč za načerpané a spotřebované PHM.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 22/03/2001 Verze: 1.08a

Při vypočítávání cen na faktuře se počítá cena s DPH odspoda, při vypočítávání cen na účtence se počítá cena bez DPH odzhora.
Při zobrazení stavu pokladny se zobrazují částky pouze na dvě desetinná místa.
Při přijímání zboží na sklad je možné přijímat od neplátce DPH.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 21/03/2001 Verze: 1.08a

Sestavy na obrazovku je možné prohlížet po stránkách (nová verze Generátoru tiskových sestav).
Doklady, které nejsou uzavřené, je možné tisknout na obrazovku, ale ne na tiskárnu.
Při tisku účtenky se zobrazuje celková cena zokrouhleně.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 21/03/2001 Verze: 2.07a

Nový PrinterManager, který umožňuje například na obrazovce listovat stranami sestavy.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 05/03/2001 Verze: 2.05a

Všechny projekty jsou nyní překládány: Build with runtime packages.
Všechny projekty jsou nyní instalovány do jednoho adresáře, aby BPL soubory byly viditekné i na klientově počítači.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 02/03/2001 Verze: 1.07a

Při počítání stavu pokladny se započítají doklady, odvody a příjmy od posledního uzavírání pokladny, nejen za poslední den.

Stránky

Přihlásit se k odběru Nové vlastnosti Sw