Nové vlastnosti Sw

Aplikace: Matrika Datum: 10/12/2018 Verze: 6.92

V knize narození, manželství a úmrtí byla naprogramována možnost při načítání dat z ROB (registr obyvatel) přidat načítání také z AISEO (agendový informační systém evidence obyvatel). Pomocí funkcí aiseoCtiPodleUdaju2 (E172) a aiseoCtiAifo2 (E171) jsou načtena také rodná čísla a rodiče.

Aplikace: Matrika Datum: 24/10/2018 Verze: 6.91

V knize narození byl naprogramován tisk formuláře ´Žádost o zápis příjmení v mužském tvaru´ a přílohy k této žádosti (čestného prohlášení).

Aplikace: Matrika Datum: 23/10/2018 Verze: 6.91

V matričních knihách a agendách ´Státní občanství´ a ´Legalizace, vidimace´ byla naprogramována možnost načítat číselníky obcí a okresů při vyplňování odpovídajících položek (klávesa CTRL+F).

Aplikace: Matrika Datum: 15/10/2018 Verze: 6.90

V matričních knihách byla upravena práce s nastavením odrážek v poznámkách. Nastavení se nyní ukládá do databáze.

Aplikace: Matrika Datum: 08/10/2018 Verze: 6.89

V ´Knize manželství´ přibyl nový druh dohody o příjmení novomanželů ´Nevěsta společné přechýlené a na druhém místě předchozí nepřechýlené´. Položka ovlivňuje tisk sestav: dotazník k uzavření manželství, protokol o uzavření manželství, oddací list, kniha manželství.

Aplikace: Matrika Datum: 04/09/2018 Verze: 6.88

Pro tisk dodatečných záznamů v matričních knihách přibyl parametr ´Do dodatečného záznamu tisknout datum provedení´: Zápisu matriční události / Dodatečného záznamu. Parametr se uplatní v případě, že má parametr ´V matriční knize tisknout datum a jméno´ hodnotu ´S rozsáhlým popisem´. Tento parametr je třeba nastavit na matričních úřadech v okolí Přerova. Parametr se nachází v sekci ´Společné parametry - organizace - Formát tisku´.

Aplikace: Matrika Datum: 29/08/2018 Verze: 6.87

V agendě ´Legalizace, vidimace´ bylo upraveno nastavování čísla jednacího. Pokud uživatel při nastavování čísla jednacího klikne na tlačítko ´Storno´, není již nastavena číselná řada od jedničky.

Aplikace: Matrika Datum: 03/08/2018 Verze: 6.86

Na moravských matrikách je na základě dohlídek často třeba upravit formát tisku matričních knih. Je třeba nastavit parametry v sekci Formát tisku: V matriční knize tisknout datum a jméno: S rozsáhlým popisem; Do dodatečného záznamu tisknout popis iniciál tučně: Ne; Do dodatečného záznamu tisknout datum provedení: Dodatečného záznamu. Dále je třeba v nastavení tisku matriční knihy v části ´Záznamy a opravy před podpisem´ skrýt textové popisy: Datum provedení zápisu, Datum provedení zápisu pomocí výpočetní techniky, Podpis matrikáře a Identifikační údaj matrikáře. Dále je potřeba položkám Proměnná 91 a 96 nastavit levý okraj 23, položkám Proměnná 93 a 97 nastavit levý okraj 104. Všem položkám Proměnná 91, 93, 96 a 97 je třeba nastavit šířku 80.

Aplikace: Matrika Datum: 02/08/2018 Verze: 6.86

V agendě ´Změna jména/příjmení´ byl upraven tisk rozhodnutí pro nezletilého. Do rozhodnutí přibyla doručovací adresa souhlasu.

Aplikace: Matrika Datum: 01/08/2018 Verze: 6.86

Na základě informací ze Správy základních registrů (SZR) byla upravena komunikace aplikace Matrika se Základním registrem obyvatel (ROB). Byl vypuštěn dotaz na položky: DatumUmrti, DatumPravniMociUmrti, MistoUmrti, Obcanstvi. Na tyto položky nemá právo uživatel například při legalizaci a vidimaci. Navíc tyto položky ani nejsou potřebné.

Aplikace: Matrika Datum: 01/08/2018 Verze: 6.86

Bylo upraveno načítání údajů z agendy ´Změna jména/příjmení´ do agendy ´Spis´. Do položky ´Věc´ se načítají údaje o osobě na základě zaškrtnuté položky ´Změna jména/příjmení´.

Aplikace: Matrika Datum: 01/08/2018 Verze: 6.86

V agendě ´Změna jména/příjmení´ byl upraven tisk rozdělovníku pro nezletilého. Do rozdělovníku přibyla položka ´rodný list vydal´.

Aplikace: Matrika Datum: 28/06/2018 Verze: 6.85

Byl naprogramován nový parametr ´Data legalizace a vidimace zachovat (dny)´. Z důvodu GDPR je možné nastavit, jak dlouho se budou uchovávat data v agendě Legalizace, vidimace. Po uplynutí tohoto období budou data dávkově smazána. Dávkové mazání je třeba nastavit jako úlohu například v Plánovači úloh. Pokud je úloha spouštěna před půlnocí, je třeba počet dnů (zachování dat) snížit o jeden.

Aplikace: Matrika Datum: 28/05/2018 Verze: 6.84

V matričních knihách se při výběru z číselníku matrikářů třídí záznamy podle abecedy.

Aplikace: Matrika Datum: 17/05/2018 Verze: 6.83

V ´Knize narození´ bylo naprogramováno automatické zvětšování prvního písmene (v závislosti na stavu parametru ´Automaticky upravovat velká/malá písmena´) na záložce ´Určení otcovství´ na položkách: ´Původní jméno a příjmení´ a ´Příjmení a jméno nenarozeného dítěte (chlapec i děvče)´.

Aplikace: Matrika Datum: 17/05/2018 Verze: 6.83

V agendě ´Státní občanství´ bylo naprogramováno okopírování zápisu. Tuto funkci využijí uživatelé například v případě, že občanství nabývá celá rodina. Kopírují se všechny položky kromě položek: jméno, rodné číslo, datum narození, typ události a číslo jednací.

Aplikace: Matrika Datum: 30/04/2018 Verze: 6.82

V agendě ´Změna jména/příjmení´ bylo naprogramováno okopírování zápisu včetně účastníků a předložených dokladů.

Aplikace: Matrika Datum: 30/04/2018 Verze: 6.82

V číselníku rodinných stavů je možné přidat položku ´rozloučený(á)´. Tato položka je potom při tisku korektně skloňovaná podle pohlaví.

Aplikace: Matrika Datum: 30/04/2018 Verze: 6.82

V agendě ´Změna jména/příjmení´ byl rozšířen číselník ´Souhlas´ o položku ´Nezletilý starší 15 let´.

Aplikace: Matrika Datum: 30/04/2018 Verze: 6.82

V agendě ´Změna jména/příjmení´ byl rozšířen číselník ´Příbuzenský vztah´ o položku ´Zplnomocněný zástupce´.

Aplikace: Matrika Datum: 27/04/2018 Verze: 6.81

Pro tisk oddacího listu byl upraven parametr ´Církevní sňatek tisknout´. Přibyla nová hodnota ´Netisknout´. Text týkající se církevního sňatku je možné umístit do poznámky, do místa uzavření manželství nebo ho vůbec netisknout.

Aplikace: Matrika Datum: 22/02/2018 Verze: 6.80

V ´Knize narození´ bylo upraveno chování položek na záložce ´Určení otcovství´. Pokud uživatel vybere hodnotu ´Zápis v knize narození byl proveden´, je automaticky doplněna hodnota položky týkající se určení jména ´Dítě bude užívat jméno zapsané v knize (nelze měnit)´.

Aplikace: Matrika Datum: 22/02/2018 Verze: 6.80

Ve všech matričních knihách byla upravena komunikace se spisovou službou. Byla přidána položka typ subjektu, která umožňuje zapsat do vypravení kromě osoby také organizaci, které bude vypravení zasláno.

Aplikace: Matrika Datum: 31/01/2018 Verze: 6.79

V agendě ´Kniha narození´ byla na základě informace MV ČR 1/2018 upravena práce s tiskem ´Zápisu o určení otcovství´. Pro určení otcovství byla vytvořena samostatná záložka. V horní části záložky přibyla položka, která udává zda: zápis v knize narození byl proveden / zápis v knize narození dosud nebyl proveden. U otce a matky přibyly položky, které udávají, kdy bylo provedeno ověření svéprávnosti v AISEO popřípadě AISCIZ. U matky je možné zadat, zda zánik předchozího manželství proběhl na základě: rozvodu manželství / prohlášení manželství za neplatné / prohlášení manžela matky za nezvěstného. V položce, která udává typ dohody o jménu, přibyla možnost udávající, že dítě bude užívat jméno zapsané v knize, které nelze dohodou rodičů měnit.

Aplikace: Matrika Datum: 25/01/2018 Verze: 6.78

Byl upraven číselník ´Prominuty doklady snoubencům´. Do číselníku přibyl druhý řádek, aby bylo možné používat velmi dlouhé texty při prominutí dokladů.

Aplikace: Matrika Datum: 22/01/2018 Verze: 6.78

Byl upraven tisk Protokolu o uzavření manželství. Pokud nejsou některé položky vyplněny, tiskne se do nich stejné proškrtnutí - tři nebo pět pomlček.

Aplikace: Matrika Datum: 12/01/2018 Verze: 6.77

Při tisku označených záznamů matričních knih z přehledu matričních knih se zobrazuje dotaz, zda se má tisknout také druhá strana knihy.

Aplikace: Matrika Datum: 05/01/2018 Verze: 6.76

V knize úmrtí přibyly v sestavě ´Přehled úmrtí ve městě za období´ sloupce ´Datum narození´ a ´Volební okrsek´. Tyto údaje jsou potřebné pro přípravu dat na volby.

Aplikace: Matrika Datum: 02/01/2018 Verze: 6.75

V ´Knize registrovaného partnerství´ byla rozšířena položka ´Místo prohlášení vstupu do registrovaného partnerství´ na 120 znaků. Důvodem je uzavírání partnerství na místech s velmi dlouhým názvem.

Aplikace: Matrika Datum: 02/01/2018 Verze: 6.75

V agendě ´Legalizace, vidimace´ bylo upraveno načítání nového svazku ověřovací knihy. Pokud uživatel udělá chybu a přiřadí si ručně dva svazky, je po načtení svazku do ověřovací knihy tato chyba opravena.

Aplikace: Matrika Datum: 27/12/2017 Verze: 6.74

V ´Knize narození´ přibyla možnost načíst rodiče z hlavní do pracovní knihy. Tato nová vlastnost je užitečná v případě, že rodiče opětovně uznávají otcovství k dítěti.

Aplikace: Matrika Datum: 27/12/2017 Verze: 6.74

V přehledu knihy narození, manželství, registrovaného partnerství a úmrtí přibyla možnost tisknout označené záznamy matričních knih. Uživatel si tak může označit více záznamů a najednou je vytisknout.

Aplikace: Matrika Datum: 15/12/2017 Verze: 6.73

V ´Knize narození´ přibyla v menu možnost ´Smazat údaje o matce´. Tato vlastnost usnadní práci při zápisu osvojení.

Aplikace: Matrika Datum: 14/12/2017 Verze: 6.72

Na základě informace MV ČR 25/2017 doručené 13. prosince 2017 je třeba upravit text zápisu o určení otcovství před i po narození dítěte za dohodami o příjmení prohlášení rodičů. Do šablon je třeba upravit znění textu: ´Rodiče prohlašují, že k uvedenému dítěti dosud neurčili otcovství před jiným matričním úřadem ani soudem a že v současné době neprobíhá soudní řízení o určení otcovství k tomuto dítěti´. Technici firmy GSoft budou postupně kontaktovat jednotlivé matriční úřady a domlouvat instalaci nové verze. Pokud potřebujete zajistit dřívější termín, kontaktuje firmu GSoft na e-mailové adrese podpora@gsoft.info.

Aplikace: Matrika Datum: 12/12/2017 Verze: 6.71

Na základě připomínek dohledu byl upraven číselník stavu. Hodnota ´zrušené partnerství rozhodnutím soudu´ byla přejmenována na ´zaniklé partnerství rozhodnutím´. Problém vznikl kvůli nekonzistenci názvosloví v číselnících ČSÚ a MV.

Aplikace: Matrika Datum: 04/12/2017 Verze: 6.70

V agendě ´Změna jména a příjmení´ byla naprogramována komunikace s s aplikací eSpis.

Aplikace: Matrika Datum: 04/12/2017 Verze: 6.70

Při tisku obálky z agendy Spis je možné tisknout obálku i zpětně k dříve vytvořeným vypravením.

Aplikace: Matrika Datum: 27/11/2017 Verze: 6.69

Při načítání údajů o ženichovi / nevěstě z Knihy narození do Knihy manželství byl upraven postup načítání datumu narození rodičů. Pokud rodič nemá vyplněno datum narození, ale má vyplněn textový popis (například ´nezjištěno´), je tato informace korektně přenesena do Knihy manželství.

Aplikace: Matrika Datum: 27/11/2017 Verze: 6.69

V Knize narození, manželství, registrovaného partnerství a úmrtí přibyla druhá pomocná značka nad poznámkou do matričního dokladu. Tato značka napovídá, kde má uživatel zalomit řádek, aby nedošlo k automatickému zalomení při tisku matričního dokladu. Velké ´V´ udává značku pro krátký text, kdy nedojde ke zmenšení velikosti fontu. Malé ´v´ udává značku pro dlouhý text, kdy dojde ke zmenšení velikosti fontu. Obě značky je možné nastavit v parametrech pro konkrétní počítač a tiskárnu.

Aplikace: Matrika Datum: 24/11/2017 Verze: 6.69

Byl upraven tisk Protokolu o uzavření manželství. Pokud uživatelé tisknou na předtištěný formulář, tak je možné proškrtávat důvody použití příjmení ženy v mužském tvaru. Bylo také upraveno přeškrtávání prominutí předložení dokladů muži / ženě / snoubencům - přeškrtává se znaky / / /.

Aplikace: Matrika Datum: 21/11/2017 Verze: 6.68

Byly upraveny tisky hlášení o narození, uzavření manželství a úmrtí pro Český statistický úřad. Na formulářích jsou pro rok 2018 jen drobné kosmetické úpravy týkající se aktualizace datumu registrace a IKF.

Aplikace: Matrika Datum: 08/11/2017 Verze: 6.67

Připravili jsme pro vás novou verzi aplikace Matrika, která umí zadávat nové série zúčtovatelných matričních dokladů. Tyto tiskopisy začala distribuovat Tiskárna Ministerstva vnitra. Například rodné listy mají místo série R 000001 sérii RA 000001. Rozšíření bylo naprogramováno pro rodné, oddací a úmrtní listy a doklady o registrovaném partnerství. Zatím je povolena varianta s písmeny A, B, C. Pokud zakoupíte tyto doklady, neváhejte nás včas kontaktovat, abychom mohli aplikaci Matrika zaktualizovat.

Aplikace: Matrika Datum: 28/10/2017 Verze: 6.66

V ´Knize manželství´ byl přidán nový typ dohody o příjmení: ženich společné, nevěsta nepřechýlené. Tento typ dohody řeší případ, kdy si muž sňatkem bere příjmení po manželce a manželka bude po sňatku používat nepřechýlenou verzi svého původního příjmení.

Aplikace: Matrika Datum: 12/10/2017 Verze: 6.65

Při načítání podkladů z knihy narození do knihy manželství jsou dotaženy také záznamy o rodičích novorozence do rodičů novomanželů.

Aplikace: Matrika Datum: 12/10/2017 Verze: 6.65

Při načítání podkladů z knihy narození do knihy registrovaného partnerství jsou dotaženy také záznamy o rodičích novorozence do rodičů partnerů.

Aplikace: Matrika Datum: 29/09/2017 Verze: 6.64

V agendě ´Státní občanství´ byl na sestavu kopie listiny o nabytí státního občanství přidán text ´Listina převzata dne:´ pro varianty §31 a §35.

Aplikace: Matrika Datum: 27/09/2017 Verze: 6.63

V ´Knize manželství´ bylo naprogramováno ´Načtení ženicha z Knihy narození´ a ´Načtení nevěsty z Knihy narození´. Již dříve existovala možnost ´Načtení manželů z Knihy narození dítěte´.

Aplikace: Matrika Datum: 27/09/2017 Verze: 6.63

V ´Knize registrovaného partnerství´ bylo naprogramováno ´Načtení partnera 1 z Knihy narození´ a ´Načtení partnera 2 z Knihy narození´.

Aplikace: Matrika Datum: 27/09/2017 Verze: 6.63

V ´Knize manželství´ byla upravena kontrola duplicity rodného čísla ženicha a nevěsty. Pokud bylo ženichovi nebo nevěstě vystaveno ´Vysvědčení o právní způsobilosti´ v pracovní knize a následně jsou zapisováni do zvláštní matriky, je informace o duplicitě označena textem ´(pracovní)´.

Aplikace: Matrika Datum: 18/07/2017 Verze: 6.62

V ´Knize narození´ byly upraveny šablony určení otcovství. Do poučení byl doplněn zákon: § 79a , odst. 1, písm. d) zákona č. 301/2000 Sb.

Stránky

Přihlásit se k odběru Nové vlastnosti Sw