Nové vlastnosti Sw

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 10/09/2001 Verze: 1.15a

Při tisku účtenky se v případě, že je na daném řádku sleva, rozepíše tento řádek do dvou řádků. Na prvním je původní cena a na druhém odečítaná sleva.

Aplikace: Matrika Datum: 05/09/2001 Verze: 1.04a

Při tisku rodného listu se vytiskne poznámka, pokud je vyplněna.

Aplikace: Matrika Datum: 04/09/2001 Verze: 1.04a

Protokol o uzavření manželství do datumu uzavření manželství natiskne i hodinu, pokud je uvedena.
Protokol o uzavření manželství natiskne do názvu úřadu církev, pokud je uvedena.
Dotazník k uzavření manželství natiskne datum uzavření manželství do horní části formuláře.
Dotazník k uzavření manželství natiskne pomlčky, pokud není uvedeno rodné příjmení.

Aplikace: Matrika Datum: 04/09/2001 Verze: 1.04a

Nová sestava: Zadní strana rodného listu, kam se píše bydliště otce a matky novorozence.
Nová sestava: Zadní strana oddacího listu, kam se píše bydliště novomanželů.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 03/09/2001 Verze: 2.10a

Dokončeno uživatelské nastavení sestav. Pokud uživatel není přihlášen jako servisní uživatel, pak může v Generátoru tiskových sestav nastavovat pouze: rozměry stránky, umístění položek na stránce a font položek. Tyto hodnoty nepřepisují hodnoty od dodavatele (ale jsou ukládány zvlášť), takže při příští verzi sestav od dodavatele, zůstanou tyto hodnoty zachovány.
Také se změnil předvyplněný rozměr stránky pro formát A5, A4 a A3, takže již nebude docházet k nezobrazení konců tisku na stránce.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 03/09/2001 Verze: 1.14a

Při počítání ceny dokladu se při naskladňování nebo vyskladňování nepočítají všechny pohyby k dokladu, ale jen posledni. Způsobí to zkrácení času prodeje a naskladnění.

Aplikace: Matrika Datum: 30/08/2001 Verze: 1.04a

Osvědčení pro uzavření církevního sňatku je možné tisknout ve starém formátu nebo v novém do formuláře.
Přibyla sestava Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství.

Aplikace: Matrika Datum: 28/08/2001 Verze: 1.04a

Přidány parametry, aby se mohlo tisknout na rodný, oddací a úmrtní list:
- rozen do dalšího řádku
- do poznámky --- při nevyplněnosti
- do rodného čísla / místo I
Na úmrtní list se:
- tiskne poznámka, pokud je vyplněna
- při tisku kopie objeví dotaz, zda se má tisknout Pohřeb vypravil
Na protokol o uzavření manželství se:
- do parametru URAD_7P musí zapsat úřad v 7. pádě včetně čárky za (pokud je tam vyžadována)
Na Hlášení o úmrtí se:
- do místa úmrtí natiskne pouze obec, ne ulice nebo část

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 27/08/2001 Verze: 1.14a

Byly naprogramovány TOKY DAT mezi středisky. Kvůli tomu byly upraveny tyto tabulky:
VYR_STR: přidány položky chuser, crdate, chdate a strtyp (je třeba naplnit typ střediska ze souboru CISSTR.SQL)
VYR_SKL: přidány položky chuser, crdate, chdate
VYR_ZBTYP: přidány položky chuser, crdate, chdate
VYR_ZBVEL: přidány položky chuser, crdate, chdate
VYR_ZBBAL: přidány položky chuser, crdate, chdate
VYR_DPH: přidány položky chuser, crdate, chdate
VYR_PLA: přidány položky chuser, crdate, chdate
VYR_KAT: přidány položky chuser, crdate, chdate

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 04/08/2001 Verze: 1.13a

Do formuláře Typ zboží byla přidána kontrola jednoznačnosti názvu zboží.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 04/08/2001 Verze: 1.13a

Optimalizace aplikace:
- do tabulky Stav pokladny (VYR_SPOK) přidat indexy:
create index ixVyr_SPokspoktyp on Vyr_SPok (spoktyp);
create index ixVyr_SPokuzdat on Vyr_SPok (uzdat);
- do tabulky Pohyb (VYR_POH) přidat indexy:
create index ixVyr_Pohpohdat on Vyr_Poh (pohdat);
create index ixVyr_Pohuzavren on Vyr_Poh (uzavren);

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 01/08/2001 Verze: 1.13a

Do zboží přidán EAN kód. Ve formuláři Zboží je podpořeno rychlé hledání podle EAN kódu, tisk EAN kódu a jeho vygenerování (je třeba načíst číselnou řadu a parametry) .

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 17/07/2001 Verze: 1.12a

Pro práci při inventuře přibyly tyto nástroje: kontrolní sestava FIFA a opravné doklady.

Aplikace: Technika Datum: 15/07/2001 Verze: 1.03e

Upraveno počítání počátečního stavu kilometrů (chyba v zaokrouhlování minut v položce DateTime).

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 15/07/2001 Verze: 1.11d

Při počítání FIFA na převodce je již při ukládání (ne teprve při uzavírání dokladu) dopočítávána celková cena.
Při převodu se na novém skladu vytvoří zboží i s prodejní cenou.

Aplikace: Organizace Datum: 13/07/2001 Verze: 1.05a

Do agendy Organizace a Osoby přibyla kolonka brána SMS, která umožňuje automaticky posílat SMS v aplikaci GMail. Rovněž přibyl číselník s popisem Bran SMS.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 26/06/2001 Verze: 1.11c

Při vytváření soupisu pro Internet se vyberou pouze ty kategorie zboží, které jsou uvedeny v parametru ´Kategorie uveřejněné na Internetu´. Jednotlivé hodnoty se oddělují čárkou. Pokud je uvedena jen počáteční číslice, pak se zařadí i všechny podkategorie. (Např. 6,7 zařadí všechny kategorie 601, 602, .. , 701, .. , 799).

Aplikace: GChat Datum: 22/06/2001 Verze: 1.02a

Aplikace GCHAT se umí při ukončování sama zaktualizovat. K tomu je třeba mít nahránu novou verzi do adresáře FILES a do Base adresáře systému G mít nahránu aplikaci GCOPY.

Aplikace: Matrika Datum: 22/06/2001 Verze: 1.01ab

Nová verze aplikace Matrika v architektuře aplikační server - tenký klient vyžaduje tyto změny v datech:_BR_
V číselníku pohlaví změnit ´mužské´ na ´M´ a ´ženské´ na ´F´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 21/06/2001 Verze: 1.11b

Přidána nová sestava Inventurní soupis (s poslední nákupní cenou) podle abecedy. Tato sestava slouží jako podklad pro fyzickou inventuru v případě, že středisko nemá v pořádku kategorie zboží a proto je obdobný soupis grupovaný podle kategorií zmatený.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 21/06/2001 Verze: 1.11b

Číselník kategorií je nyní tříděn podle položky katkod. Je třeba také do tohoto číselníku dohrát data: letničky a balkónové květiny.

Aplikace: Technika Datum: 19/06/2001 Verze: 1.03d

Byla opravena chyba při počítání počátečních stavů km v případě, že byl poslední den v měsíci zadán datum i hodina.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 18/06/2001 Verze: 1.11a

Tisky dokladů a přehledů zboží zobrazují nyní jak velikost, tak i bal zboží, pokud jsou tyto údaje v kartě zboží uvedeny.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 18/06/2001 Verze: 1.11a

Přibyla nová tisková sestava přehled dokladů ke zboží za období, která umožňuje vysledovat všechny pohyby, které se s odpovídajícím zbožím odehrály.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 14/06/2001 Verze: 1.11a

Upravena práce s vrácenkou. Je třeba do tabulky číselných řad načíst počáteční hodnotu pro vrácenky.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 14/06/2001 Verze: 1.11a

V tisku převodu je výrazně označeno, pokud je to převod typu: Spotřeba firmy, Spotřeba střediska, Nárůst, Úhyn, Rozdělení nebo Sloučení. Pro tento typ převodů také přibyla vlastní číselná řada. Aby uživatel mohl zadávat tyto typy převodů, musí na to mít přidělená uživatelská práva (pokud nemá, projeví se to tak, že nemůže změnit PodTyp dokladu na jinou hodnotu, než Žádný podtyp). (Pozn. při instalaci je třeba načíst počáteční hodnoty číselné řady a uživatelských práv)

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 13/06/2001 Verze: 1.11a

Nelze stornovat účtenku po uzavření pokladny. Pokud je to přesto potřeba, je nutno použít vrácenku.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 11/06/2001 Verze: 1.11a

Do tisku všech dokladů se do kolonky vystavil tiskne, kdo vystavil doklad, ne kdo ho vytiskl. Informace o tom, kdo ho vytiskl, je na patě strany v kolonkce vytiskl.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 11/06/2001 Verze: 1.11a

Vytvořena nová sestava Přehled vybraných dokladů, která slouží ke zobrazení přehledu např.: Stornovaných a stornovacích dokladů, Vrácenek, atd.
Vytvořeny nové sestavy Přehled tržeb vybraného zboží a Přehled tržeb podle kategorií, které slouží ke zobrazení přehledu nákupních cen, prodejních cen, dph, cen vráceného zboží, zisku a marže.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 10/06/2001 Verze: 1.11a

Byla upravena práce se stornem. Storno se provede tak, že do daného dokladu je zapsáno, že se již jedná o STRONOVANÝ doklad. K němu je vytvořen nový STORNOVACÍ doklad, který provádí návrat zboží ve skladech. Pokud nelze storno vytvořit (například nelze stornovat příjmový doklad, ze kterého již bylo prodáváno), nic se neprovede. Stornovaný doklad je zvýrazněn červeně, stornovací doklad je zvýrazněn žlutě. Při tisku stornovaného dokladu se vytiskne standardní formulář s poznámkou, který doklad jej stornoval. Při tisku stornovacího dokladu se vytiskne fromulář převodu s názvem stornovací doklad, aby bylo vidět, jak bylo zboží navráceno na sklad.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 08/06/2001 Verze: 1.11a

Přidán index na Datum vystavení dokladu v agendě Doklad.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 06/06/2001 Verze: 1.11a

Při vyhledávání zboží podle názvu opravena chyba (List index out ...) při opouštění položky typ zboží na vyhledávacím formuláři zboží.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 06/06/2001 Verze: 1.11a

V přehledu dokladů se ceny zobrazují ve formátu 9,99 Kč.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 06/06/2001 Verze: 1.11a

Byla upravena práce s převodem zboží ze skladu na sklad. Pokud bylo zboží přijato více příjemkami, pak je rozdělena i převodka tak, aby zůstala pro FIFO informace o ceně.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 04/06/2001 Verze: 1.11a

Přidána kontrola, zda uživatel vyplnil DPH v typu zboží.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 04/06/2001 Verze: 1.11a

Přidána funkce Vytvořit soupis zboží na internetu, která obsluhuje export soupisu zboží na firemní www stránky.

Aplikace: Organizace Datum: 01/06/2001 Verze: 1.04b

Doplněn formát DIČ a PSČ. Pokud uživatel zadával čárku do DIČ, pak musí být smazána v datech, jinak se budou zobrazovat dvě čárky.

Aplikace: Matrika Datum: 01/06/2001 Verze: 1.01ab

Nová verze aplikace Matrika v architektuře aplikační server - tenký klient má tyto speciální vlastnosti:_BR_
Přibyla pomocná Kniha narození, která je vhodná pro evidenci uznání otcovství. Systematicky tak odděluje údaje v hlavní a pomocné knize a uživatel si snadno může přenášet údaje mezi těmito knihami._BR_
Přibyla pomocná Kniha manželství, která je vhodná pro evidenci delegací sňatků. Systematicky tak odděluje údaje v hlavní a pomocné knize a uživatel si snadno může přenášet údaje mezi těmito knihami._BR_
V Knize narození přibyly nástroje pro přehlednou práci se změnou jména narozeného a změnou otce narozeného, které nebyly příliš jasné._BR_
V Knize úmrtí přibyly nástroje pro přehlednou práci se změnou příčiny úmrtí, které nebyly příliš jasné._BR_
V Knize manželství a úmrtí přibyly položky Titul před a Titul za, což řeší problémy se zapisováním titulů do jména a příjmení._BR_
V knize manželství byly přeuspořádány položky tak, aby strukturou odpovídaly více reálnému světu._BR_
Byly vytvořeny sestavy Rodného, Oddacího a Úmrtního listu, které budou platit od 1.7.2001.

Aplikace: Matrika Datum: 31/05/2001 Verze: 1.01ab

Nová verze aplikace Matrika v architektuře aplikační server - tenký klient má tyto obecné vlastnosti:_BR_
Je snadno udržovatelná pro správce inf.systému: na počítačích klientů již není nic instalováno (pouze zástupce na ploše), vše leží na aplikačním serveru. Při nutnosti přeinstalace Windows se tedy nic nepřeinstalovává. Stejně tak instalace nové verze proběhne pouze nahrazením několika souborů._BR_
Jsou důsledně rozděleny parametry společné (leží ve společné tabulce v databázi) a individuální (leží v registru klientova počítače)._BR_
Tiskové sestavy mají také důsledně rozlišeno, co se nastavuje pro lokální tiskárnu a co pro daný formulář pro všechny uživatele._BR_
Uživatelská práva jsou rozdělena v celém systému na role, a tak jsou velmi snadno a rychle nastavitelná.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 14/05/2001 Verze: 2.09a

Přejmenován system.ini na g.ini. Třeba překopírovat u všech zákazníků.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 11/05/2001 Verze: 1.10b

Při tisku posledního odvodu tržeb se poslední odvod vybírá podle čísla jednacího, protože podle data docházelo k chybě, pokud bylo denně tištěno více odvodů.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 11/05/2001 Verze: 2.09a

V aplikačním generátoru je možné používat objekt TConstDef, který umožňuje práci s konstantami. Použití je zřejmé z příkladu:
object Matr: TAplikace
ExternalDataModules=Org
object Const:TConstDef
object cPrij:TConst 35 end
object cJmeno:TConst 24 end
end
..
object prij: TField string,$CPRIJ,Příjmení,ix end
..

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 07/05/2001 Verze: 1.10a

Při vystavování PRE je možno nastavit sklad, na který se převádí. Potom všechny převody směřují na tento sklad a není třeba specifikovat sklad při každěm převodu.

Aplikace: Organizace Datum: 06/05/2001 Verze: 2.08b

Do tabulky sestav přibyla položka aplikace, takže nejsou nyní sestavy identifikovány pouze agendou a názvem sestavy, ale názvem aplikace, agendy a sestavy.
Pokud je používána bezpečnost na úrovni systém, pak je heslo ukládáno do tabulky user (zatím nezakódované).
Aplikaci ClientOrg je nyní možné spustit s parametry /F SESTXXX.TXT, takže se načtou sestavy ze souboru SESTXXX.TXT. Tato možnost je zvláště užitečná pro vzdálenou správu po modemu.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 05/05/2001 Verze: 1.10a

V agendě Stav pokladny přibylo číslo jednací. (třeba pustit aplikaci s parametrem /d)
Nelze stornovat příjmové doklady a převodky, pokud z nich již bylo vyskladněno.
Při slevách a maržích se neobjevuje informace, že vše proběhlo dobře. Okno s hláškou se objeví jen v případě chyby.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: 05/05/2001 Verze: 2.08b

Pokud je třeba tisknout doklad, který je nastvený na konci Query (pomocí Last), pak je dobře využít patu strany pro tisk, protože jiné části se nevytisknou.
Byl doplněn teploměr do tisku dlouhých sestav, aby informaval uživatele o připravované nebo tištěné straně.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 04/05/2001 Verze: 1.10a

V agendě dokladů již není možné zadávat výdajový dodací list s převodem, protože již není nic převáděno mezi dvěma firmami.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 04/05/2001 Verze: 1.10a

Byly graficky upraveny tisky dokladů.
Do tisku dokladů na patu strany přibyla informace o datumu tisku a uživateli, který tiskl.
Tisk odvodu tržeb je možné provézt také z agendy Pokladna (pouze poslední odvod). V tomto odvodu se zobrazí také podrobné informace o stavu pokladny.
Do tisk převodu přibyla položka DPH.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 03/05/2001 Verze: 1.10a

Číselník skladů je tříděný podle abecedy.
Pokud nelze uzavřít doklad, protože například není na některém zboží dostatek na skladě, zobrazí se nejen číslo pohybu, ale i název zboží.
Položka počet se v pohybech na obrazovce i na tiskárně zobrazí korektně i v případě, že jsou zadána desetinná místa.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: 03/05/2001 Verze: 1.10a

Při uzavírání pokladny byly doplněny následující funkce:
- nelze uzavřít pokladnu, aniž by uživatel uzavřel nebo zrušil všechny doklady od poslední uzávěrky.
- pokud nebyla uzavírána pokladna za určité období, pak se do uzávěrky dostanou všechny doklady, příjmy hotovosti a odvody tržeb za období od poslední uzávěrky.
- stav pokladny odpovídá také všem dokladům, příjmům hotovosti a odvodům tržeb od poslední uzávěrky (Není vztažen jen k poslednímu dni).
- nelze uzavřít doklad s datem nižším nebo stejným, než je datum uzávěrky pokladny.

Stránky

Přihlásit se k odběru Nové vlastnosti Sw