GSoft

optimista ve světě software

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.00

Byla upravena chyba exportu dat do SAP HANA. Při exportu se nyní korektně rozlišují zalesňovací a školkařská střediska.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 12.00

V agendě ´Průvodní list´ byl upraven tisk rostlinolékařského pasu na průvodním listu. Pokud se jedná o rostliny do chráněné zóny: před karanténní škodlivý organismus se tiskne A:; popisy sloupců obsahují B, C, D, E místo standardních A, B, C, D; ve vysvětlivkách je upravený text.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 11.99

Bylo upraven export nabídky ze školkařské knihy do Excelu. Pokud se zobrazují v nabídce i nulové počty, je korektně dopočítán ´Počet na cestě´ a ´Volný počet´.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 7.64

V agendě ´Kniha úmrtí´ bylo upraveno načítání dat z AISEO. Pokud má občan uvedenu položku ´Rodné číslo´, je z něj doplněna také položka ´Pohlaví´.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 7.63

Pro tisk sestavy ´Určení otcovství´ byl naprogramován nový parametr ´Na určení otcovství škrtat dohodu o nepřechýleném příjmení´: Ano / Ne. Parametr udává, zda se na určení otcovství má při nevyplnění položky škrtnout nebo nevytisknout věta o nepřechýleném příjmení.

Aplikace: Manažer Datum: Verze: 4.69

V agendě ´Pracovní deník´ byl upraven export práce techniky do Excelu. Techniku je možné filtrovat podle odpovědných zaměstnanců.

Aplikace: Technika Datum: Verze: 2.43

V agendě ´Technika´ přibyla položka ´Odpovědný zaměstnanec´.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 7.62

Bylo upraveno volání ISZR z matričních agend. Pokud je ISZR voláno přímo (nepoužívá se XZR ani Javlin), byla upravena pravidla konfigurace volání. Pokud je v soap_parametry.xml uvedeno ServerAddress, je použita jeho hodnota. Pokud není uvedeno, je použita hodnota ´https://iszr.cms2.cz/prod´. Tato nová funkčnost je požadována správci pro zlepšení zabezpečení volání.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 11.98

Pro posílání faktur mailem v PDF formátu přibyl nový parametr ´Složka faktur - pro jednoho uživatele´. Tato složka se používá pro ukládání faktur. Pokud není parametr vyplněn, použije se parametr ´Složka lokálních dokumentů´. V parametru je možné použít systémovou proměnnou ($YYYY$).

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 11.98

V agendě ´Hodnocení staveb´ bylo upraveno načítání měsíčního hodnocení za souboru XLS. Pokud soubor obsahuje více řádků k jedné stavbě, tato data jsou sečtena a zapsána souhrnným zápisem.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 11.98

Bylo upraveno generování sestavy hodnocení staveb do MS Excel. Položky ´Náklady celkem´ a ´Zisk´ jsou nyní vypočítávané vzorcem Excelu. Tato vlastnost umožňuje drobné úpravy dat ve finální tabulce.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 11.98

Bylo upraveno generování sestavy hodnocení staveb do MS Excel. Položky % jsou počítány na základě položky ´Fakturace - skutečnost´ (již ne ´Fakturace - plán´).

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 11.97

Pro automatickou aktualizaci nabídky rostlin na Zeleném portálu byla naprogramována možnost spustit ´PORTAL.EXE /ZPZBO´. Aplikace pak exportuje všechna změněná data o rostlinách od posledního exportu.

Aplikace: Manažer Datum: Verze: 4.68

V agendě ´Zaměstnanec´ přibylo tlačítko pro opětovné načtení čísla zaměstnance z EOS.

Aplikace: Manažer Datum: Verze: 4.68

Pro agendu ´Pracovní deník´ byl přidán nový parametr ´Stavbu zadávat pomocí´: Čísla stavby / Názvu stavby. Při zadávání práce v pracovním deníku je nyní možné jako první položku nového zápisu nastavit číslo nebo název stavby.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 11.96

V agendě ´Doklad´ bylo upraveno vytváření výdajového dodacího listu z objednávky přijaté. Při vyhledávání objednávky přijaté jsou použity filtry pro položky číslo jednací a interní členění, pokud je má uživatel nastaveny v agendě ´Objednávky přijaté´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 11.96

V agendě ´Doklad´ bylo upraveno posílání faktury mailem v PDF formátu. Při vytváření je název vytvářeného souboru předvyplněn do clipboardu Windows. Uživatel pak snadno (CTRL+V) tento název doplní do dotazu ovladače ´Microsoft Print to PDF´. Následně je pak připraven mail s odkazem na tento soubor v aplikaci Microsoft Outlook. Tato nová vlastnost výrazně zjednoduší a zrychlí odesílání faktury mailem.

Aplikace: Pokladna Datum: Verze: 4.51

V agendě ´Pokladna´ přibyla položka ´Variabilní symbol´. Zobrazení této položky na formuláři je dáno parametrem ´Používat variabilní symbol´: Ano / Ne. V číselných řadách je pak možné nastavit masku pro generování variabilního symbolu na základě účtu uvedeného na první položce příjmového pokladního dokladu. Na vytištěný příjmový pokladní doklad lze následně zobrazit QR platbu (obsahuje číslo účtu ve formátu IBAN, variabilní symbol a celkovou částku).

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 11.95

Byl upraven tisk příjmového pokladního dokladu. Na dokladu je nyní možné předtisknout razítko a podpis uživatele.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 11.95

V agendě ´Školkařská kniha´ bylo upraveno vyhledávání zboží při opravě. Pokud na kartě ve ´Školkařské knize´ je již zadáno ´Zboží´, je po kliknutí na dalekohled zobrazena agenda ´Zboží´ s filtrem nastaveným podle názvu rostliny.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 11.94

V agendě ´Doklad´ bylo upraveno načítání zboží na příjmový dodací list z objednávky vydané. Při zadávání je možné zadat položku ´Poznámka interní 2´. Do této položky je možné zapisovat například umístění ve školce. Pokud se použije oddělovač ´,´, program automaticky zajistí jednoznačnost přidávání čísel řádků.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 11.94

Pro agendu ´Zboží´ je možné spustit výpočet kalkulovaných počtů z příkazové řádky pomocí příkazu ´portal /updatecalcpocet´. Tuto vlastnost využijí například školky, které mají nastavenou automatickou aktivaci skladového počtu rostlin po určité době po naskladnění.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 11.94

V agendě ´Tisk etiket´ byla upravena sestava ´Zapichovací etikety 115x25 mm TERMO´. Přibyla možnost tisknout položku ´Poznámka interní 2´.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: Verze: 6.49

V okně ´O aplikacích´ přibylo tlačítko ´Prostředí´, které umožňuje zobrazit nastavení lokálních adresářů Windows a Zeleného software.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 11.93

V agendě ´Doklad´ byla do ´Přehledu dokladů za období´ přidána možnost tisknout položku ´Středisko´. Tato položka je potřebná tisknout ve firmách, které používají střediskový provoz.

Aplikace: Pokladna Datum: Verze: 4.50

V agendě ´Pokladna´ byly do tabulky vyhledávače zboží přidány sloupce ´Cena 3 s DPH´, ´Cena 3 bez DPH´ a ´Cena 4 s DPH´. Tyto položky použijí prodejny, které jsou součástí velkoobchodní firmy a potřebují použít více hladin prodejních cen.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: Verze: 2.00

Byla upravena kontrola volného počtu v objednávce přijaté. Přibyl nový parametr ´Počet na cestě započítat do volného počtu při kontrole objednávky´: Ano / Ne. Pokud má parametr hodnotu ´Ano´, započítává se ´Počet na cestě´ do položky ´Volný počet´ pouze při kontrole dostatku zboží na objednávce přijaté.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 11.92

Pro agendu ´Zboží´ byly přidány parametry ´Zaokrouhlovat 3. prodejní cen.hlad.´ a ´Zaokrouhlovat 4. prodejní cen.hlad.´: s DPH / bez DPH. Pro 3. a 4. prodejní cenovou hladinu mohou být nastaveny dva způsoby zaokrouhlení při výpočtu: pro velkoobchod je dopočítána prodejní cena bez DPH a pak je dopočítána cena s DPH / pro maloobchod je zaokrouhlena cena s DPH.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: Verze: 1.99

Byl upraven import objednávek z Excelu nebo z e-shopu. V případě dohledání právě jednoho výskytu zboží ve školkařské knize se napojí objednávka do školkařské knihy. Pro dohledávání výskytu přibyl parametr ´Při importu dohledávat v objednávce zboží ze šk. knihy´: S nenulovým počtem / S nenulovým počtem nebo počtem na cestě. Mezi prohledávané položky je tedy možné zařadit položky s nenulovým počtem nebo položky s nenulovým počtem nebo počtem na cestě.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 11.91

V agendě ´Doklad´ byla na sestavy ´Faktura´ a ´Výdajový dodací list´ přidána možnost tisknout informaci o odběrateli, zda chce faktury zasílat poštou nebo elektronicky. V hlavičce dokladů přibyla kolonka ´Proměnná 174´, ve které se tato informace zobrazuje. Kolonka je skrytá a je třeba ji zviditelnit. Pokud má odběratel uveden mail pro zasílání faktur (u některé z kontaktních osob), je tento mail primárně zobrazen. Pokud není tento mail uveden, zobrazí se hlavní mailová adresa organizace.

Aplikace: Organizace Datum: Verze: 3.03

V agendě ´Organizace´ byla přidána položka ´Faktury zasílat´: poštou / elektronicky.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 11.91

Při nastavování parametrů exportu nabídky z agendy ´Zboží´ nebo ´Školkařská kniha´ bylo odděleno ukládání těchto parametrů pro jednotlivé agendy. Tato vlastnost je užitečná pro firmy, které potřebují používat export z obou agend.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 11.90

V přehledu agendy ´Školkařská kniha´ přibyla sestava ´Tisk přehledu práce - celkový (po obalech)´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 11.89

Byla optimalizována rychlost spouštění agendy ´Zboží´.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 11.88

V agendě ´Průvodní list´ byl upraven tisk rostlinolékařského pasu na průvodním listu. V sekci D se tiskne označení státu CZ pro běžné rostliny i pro rostliny do chráněné zóny. Tato úprava tisku je provedena na základě připomínek kontrol.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 11.87

V agendě ´Tisk etiket´ bylo upraveno uložení a načtení sady etiket do souboru XML v módu ´Etikety zobrazovat: Po uživatelích´. Byla odstraněna potíž s načtením duplicit identifikátorů etiket.

Aplikace: Matrika Datum: Verze: 7.61

V dialogu pro tisk přehledu událostí v matričních knihách přibyla možnost filtrovat události podle datumu tisku prvopisu. Tyto události je následně možné exportovat do Excelu, vytisknout k nim matriční knihu nebo kopie dokladů.

Aplikace: Manažer Datum: Verze: 4.67

V agendě ´Školení´ byl naprogramován export přehledu zúčastněných/nezúčastněných zaměstnanců do Excelu. Přehled je užitečný pro on-line školení, která mají načtenou informaci o absolvování školení účastníky.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 11.86

Byl upraven tisk piktogramu ´Barva květu´ na termotransferových tiskárnách. Protože tyto tiskárny tisknou pouze černobíle, obsahuje piktogram první písmeno z názvu barvy květu (bílá: B, žlutá: Ž, oranžová: O, červená: Č, růžová: R, fialová: F, modrá: M, zelená: Z, hnědá: H).

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: Verze: 1.98

Pro přehlednou práci se zbožím z objednávek vydaných byl naprogramován nový nástroj pro zobrazení a editaci ´Zboží z objednávek vydaných za období´.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: Verze: 1.98

Pro výpočet datumu ukončení platnosti přibyly parametry ´Datum ukončení platnosti na objednávkách přijatých vypočítat´: Z datumu vystavení / Z datumu předpokládaného odběru, ´Datum ukončení platnosti na objednávkách vydaných vypočítat´: Z datumu vystavení / Z datumu předpokládaného dodání a ´Datum ukončení platnosti na objednávkách vydaných vypočítat přidáním dnů´. Parametry umožňují nastavit automatický výpočet datumu ukončení platnosti odděleně pro objednávky přijaté a vydané.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 11.85

Na vyhledávacím formuláři agendy ´Školkařská kniha´ přibyla možnost kombinovat vyhledávání jiných položek spolu s vyhledáváním názvu rostliny.

Aplikace: Knihovny Zeleného software Datum: Verze: 6.48

V nástroji GSQL pro práci s databází byl upraven export čísel do MS Excel. Číslům je před odesláním do Excelu upraven formát desetinné tečky a oddělovače tisíců.

Aplikace: Objednávky a nabídky Datum: Verze: 1.97

Pro tisk objednávky přibyl nový parametr ´Poznámka na konci objednávky´, který umožňuje umístit na konec objednávky text.

Aplikace: Organizace Datum: Verze: 3.02

V agendě ´Organizace´ byla zpřísněna kontrola dat před smazáním záznamu.

Aplikace: Výroba a prodej Datum: Verze: 11.84

V přehledu agendy ´Školkařská kniha´ přibyla možnost ´Nastavit přihlášený počet na nulu označeným´.

Aplikace: Manažer Datum: Verze: 4.66

V agendě ´Pracovní deník´ bylo upraveno nastavení na položku ´Číslo skladu / stavby´ po přidání nového zápisu.

Aplikace: Technika Datum: Verze: 2.42

V agendě ´Práce techniky´ bylo upraveno zadávání práce techniky v případě, že je třeba rozlišovat km ujeté s přívěsem a bez přívěsu.

Aplikace: Manažer Datum: Verze: 4.66

V agendě ´Pracovní deník´ přibylo tlačítko pro vyhledání skladu / stavby podle názvu.

Aplikace: Technika Datum: Verze: 2.42

V agendě ´Práce techniky´ bylo rozšířeno pole pro zobrazení názvu techniky.

Odebírat: Nové vlastnosti SW