GSoft

optimista ve světě software

Nová pravidla ohledně používání rostlinolékařských pasů v EU - 31. 8. 2019

Na základě spolupráce s firmou Floralabels, jejíž etikety na označování rostlin dovážíme do České republiky, uveřejňujeme několik odpovědí na často kladené otázky ohledně nových, více omezujících pravidel používání rostlinolékařských pasů Evropské Unie, které vejdou v platnost od 14. prosince 2019.

1. Co je rostlinolékařský pas?

Rostlinolékařský pas je oficiální etiketa, která ukazuje, že rostliny a rostlinné produkty byly podrobeny úřední kontrole na místě produkce a nebyli u nich nalezeni škůdci v karanténě EU ani regulovaní škůdci mimo karanténu (RNQP). V legislativě je uvedeno zhruba 250 takovýchto škůdců. Rostlinolékařský pas musí následovat rostliny, rostlinné produkty a jiné objekty, které jsou přesouvány mezi společnostmi na území EU. Obecné pravidlo je takové, že se rostlinolékařský pas používá ve všech firemních etapách, ale v některých případech (například prodej přes internet) musí pas následovat rostliny až ke koncovému uživateli.

2. Které rostliny a rostlinné produkty musí mít rostlinolékařský pas?

Do 14. prosince 2019 se řiďte aktuálně platnými pravidly. Od 14. prosince 2019 se seznam rostlin a rostlinných produktů, které musí být doprovázeny rostlinolékařským pasem, změní na následující:
Dodatek 12 obsahuje seznam rostlin a rostlinného materiálu, ke kterému musí být poskytnut rostlinolékařský pas v rámci prodeje do EU.
Dodatek 13 obsahuje seznam rostlin a rostlinného materiálu, ke kterému musí být poskytnut rostlinolékařský pas v rámci prodeje do chráněných zón.
Zatím nepřipojujeme tyto dodatky, protože seznamy v nich nejsou konečné.

Přechodná opatření:
Pas rostlin, které jím již byly opatřeny a byly přemístěny před 14. prosincem 2019, bude stále platný až do 14. prosince 2023. Máte také možnost používat nový formát před 14. prosincem 2019 a zároveň zachovat starý rostlinolékařský pas, tedy používat po určitou dobu dvě značení. Popřípadě můžete použít nový formát a mimo rámec přidat informace, které jsou vyžadovány dnes, ale po 14. prosinci 2019 již vyžadovány nebudou. O tom, zda má k rostlině být dodán rostlinolékařský pas, rozhoduje to, jestli se prodává pro komerční využití, zda se prodává koncovému uživateli nebo přes internet, a také pro jakého škůdce je daná rostlina hostitelem. Pro většinu druhů rostlin jsou rostlinolékařské pasy vyžadovány pouze při prodeji pro komerční využití, avšak rostliny některých druhů musí být doprovázeny rostlinolékařským pasem i při prodeji koncovému spotřebiteli. Je tomu tak, protože jsou to hostitelské rostliny pro obzvláště nebezpečné škůdce v karanténě nebo je země / oblast, do které jsou rostliny prodávány, chráněnou zónou pro daného škůdce. V případě internetových obchodů platí požadavek na rostlinolékařský pas až ke konečnému spotřebiteli, pokud internetový obchod dodává rostliny k zasazení.

Prodej pro obchodní použití: Všechny rostliny určené pro zasazení (včetně hotových produktů a prodejů krajinářům, ale vyjímaje semena) by obvykle měly být doprovázeny rostlinolékařským pasem, když jsou přemisťovány mezi společnostmi (tedy pro komerční využití včetně přeprodeje).

Prodej konečnému spotřebiteli: Určité rostliny a rostlinné produkty musí být doprovázeny rostlinolékařským pasem až ke konečnému spotřebiteli, protože mohou být hostitelskou rostlinou obzvláště nebezpečných škůdců.

Prodej přes internet: V případě internetového obchodu platí stejná pravidla jako při prodeji pro obchodní využití, a to i při prodeji konečnému spotřebiteli, tedy že ke všem rostlinám určeným pro zasazení musí být dodán rostlinolékařský pas.

Přemisťování uvnitř společnosti: Rostlinolékařské pasy nejsou vyžadovány při přesunu rostlin, rostlinolékařských produktů a jiných objektů uvnitř nebo mezi objekty patřícími ke stejnému registrovanému provozovateli. Přesun mezi odděleními stejné společnosti, která se nacházejí v rozdílných státech EU, vyžaduje rostlinolékařský pas.

Obchodní převod:
Rostlinolékařské pasy jsou vyžadovány při přesunu rostlin mezi společnostmi. To zajišťuje dohledatelnost a dokumentuje splnění zdravotních požadavků rostlin.

3. Kdo může vydávat rostlinolékařské pasy?

Společnosti a jedinci, kteří zažádali "Ústřední kontrolní a zkušební ústav v zemědělství" o povolení vydávat rostlinolékařské pasy a získali jej, mohou vydávat a dodávat rostliny s rostlinolékařskými pasy.
K získání tohoto povolení je nutné splnit množství požadavků a podmínek.

4. Jak by měl rostlinolékařský pas vypadat?

Podle nové směrnice musí rostlinolékařské pasy splňovat uniformní požadavky: Rostlinolékařský pas musí obsahovat vlajku Unie, splňovat informační požadavky, dodržovat pořadí informací a informace ve dvou ze čtyř typů rostlinolékařských pasů (modely A a B) musí být označeny písmeny. Také poskytují příležitost k použití nových dohledávacích technik, například QR kódů nebo čárových kódů.

Forma a obsah
Rostlinolékařský pas musí být obdélníkový nebo čtvercový a informace na něm musí být orámované nebo jasně oddělené od ostatních informací na nálepce, balíkovém letáku atd.. Rostlinolékařský pas musí být viditelný a společnost bude moci zvolit velikost a typ písma, za předpokladu že písmo bude čitelné a nesmazatelné.
Na rostlinolékařském pasu musí být vlajka Unie: Musí být vytištěna barevně (modrá se žlutými hvězdami) nebo černobíle s bílými hvězdami na černém pozadí nebo naopak. V dodatku je možné vidět, které informace by rostlinolékařský pas měl obsahovat a je také možné vidět vzory, podle kterých může být rostlinolékařský pas navržen. Prosím podívejte se na následující odkaz https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2313&qid=1517921381453&from=EN. Zaměřte se na článek 1.1 odkazující na vzory v části A:
Článek 1.1, část A: přemisťování uvnitř EU: naše zaměření, nejčastější typy rostlinolékařských pasů
Článek 1.2, část B: přemisťování do a z chráněných zón (zvláštní oblasti se škůdci, kteří se obvykle nevyskytují v EU)
Článek 1.3, část C: přemisťování ověřených brambor a semen uvnitř EU
Článek 1.4, část D: přemisťování ověřených brambor a semen do a z chráněných zón

Typický příklad štítku, který byl vytvořen pro OKI a dánského zákazníka podle článku 1.1, části A:
 
Pokud jsou na štítku jiné informace než informace týkající se rostlinolékařského pasu, musí být orámované.

5. Kde by měl být rostlinolékařský pas umístěn?

Rostlinolékařský pas musí být umístěn na obchodní jednotku před přesunem v rámci území Unie. Pokud jsou rostliny nebo rostlinolékařské produkty přemisťovány v balících, svazcích, pytlích nebo jiných nádobách, rostlinolékařský pas musí být umístěn na daný balík, svazek nebo nádobu. Rostlinolékařský pas musí být vyplněn bezprostředně před přesunem. Informace nemusí být opakovány na dodacích listech nebo na fakturách. 

6. Jak dlouho by se dokumentace měla uchovávat?

Při vydávání rostlinolékařského pasu uchovejte následující dokumentaci po dobu minimálně tří let pro zajištění dohledatelnosti:
1. Informace o provozovateli, který obchodní jednotku dodal, pokud jste ji sami nevyprodukovali.
2. Informace o provozovateli, kterému jste obchodní jednotku dodali.
3. Informace obsažené v rostlinolékařském pasu.

7. Právní základ

Popis instrukcí k požadavkům pro rostlinolékařské pasy má následující právní základ:
Nařízení o zdraví rostlin 2016/3031 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016R2031 Články 69 a 78-95.
Požadavky na rostlinolékařské pasy jsou popsány v https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32017R2313
Odkazy na seznamy, které budou zahrnuty v budoucích Dodatku 12 ‚Sázení rostlin‘ a Dodatku 13 ‚Sázení rostlin v chráněných zónách‘ budou dodány později.

Nové cizojazyčné formuláře v aplikaci Matrika - 28. 8. 2019

Do agend ´Kniha narození´, ´Kniha úmrtí´ a ´Kniha manželství´ byla přidána funkce tisku cizojazyčných formulářů, které slouží jako překladová pomůcka u listin, které mají být předloženy orgánům jiného členského státu Evropské unie. Formuláře se generují podle pravidel používaných na Portálu evropské e-Justice. Výhohou námi dodávaných tisků je, že do formulářů se automaticky načítají údaje z příslušných knih, což urychlí jejich vyhotovení a sníží množství překlepů. Formuláře je možné vygenerovat v těchto jazycích:

angličtina, němčina, nizozemština, polština, francouzština, rumunština, italština, portugalština, chorvatština, bulharština, řečtina, maďarština, dánština, španělština, estonština, finština, irština, litevština, lotyšština, maltština, slovenština, slovinština a švédština

Při tvorbě formulářů jsme ve verzi Evropské Unie nalezli a odstranili několik chyb:

 • litevština - narození - 3.7.1 - znak "|" navíc
 • rumunština - manželství - 6A - český výraz navíc
 • irština - narození - 4.7 - 4.1 - znak "(" navíc
 • maltština - narození - 4.7 - 4.1 - znak "(" navíc
 • maltština - 5. - 5.6 - znaky "..." navíc
 • maltština - SMRT přeložená do angličtiny
 • slovinština - narození - úvodní prohlášení o článku EU začíná malým písmenem

Pro generování formulářů lze nastavit několik parametrů, které ovlivní tisk:

 • Formát místa narození na cizojazyčném rodném listu
 • Formát místa narození na cizojazyčném oddacím listu
 • Formát místa narození na cizojazyčném úmrtním listu
 • Formát trvalého pobytu na cizojazyčném úmrtním listu
 • Formát místa úmrtí na cizojazyčném úmrtním listu

První čtyři parametry lze nastavit na tyto hodnoty:

 • ´Tisknout okres´ - vytiskne se stejné místo narození/trvalého pobytu, jako na originální doklad.
 • ´Netisknout okres´ - do místa narození/trvalého pobytu se nebude tisknout položka okres (pokud je vyplněn stát, vytiskne se stát).
 • ´Tisknout stát včetně ČR´ - do místa narození/trvalého pobytu se nebude tisknout položka okres, ale bude se vždy tisknout stát (pokud není vyplněn stát, vytiskne se Česká republika).

Parametr 'Formát místa úmrtí lze nastavit na tyto hodnoty:

 • ´Netisknout stát´ - vytiskne se stejné místo úmrtí, jako na originální doklad.
 • ´Tisknout stát včetně ČR´ - do místa úmrtí se přidá text Česká republika.

V následujícím období budeme postupně instalovat novou verzi aplikace Matrika na jednotlivé úřady. Pokud budete mít o tuto novou vlastnost velký zájem a budete chtít instalaci uspíšit, kontaktujte techniky firmy GSoft zde.

Zelená burza 2019

  Ve spolupráci se Svazem školkařů České republiky zajišťuje firma GSoft Society s.r.o. technické zabezpečení kontrakční prodejní výstavy Zelená burza
 

Pro hladký průběh výstavy v roce 2019 pokračuje vývoj aplikace pro zadávání nabídky rostlin vystavovatelů.

Pro odběratele bude již druhým rokem nasazena mobilní aplikace pro pořizování objednávek pomocí QR kódů. Aplikace bude dostupná pro mobilní telefony s OS Android. 

Více informací k aplikaci pro zadávání sortimentu dodavatelů najdete zde.

 

PF 2019

Vážení kolegové,
přejeme Vám v roce 2019 mnoho příležitostí ke spolupráci.
Věříme, že spolupráce je klíčem k vnitřnímu klidu a štěstí.

Proto jsme na příští rok připravili několik inspirací pro zahradnické firmy:
• 16. ledna se s Vámi rádi setkáme v Brně na kontraktační prodejní výstavě Zelená burza, kde zajišťujeme IT podporu.
• Svaz školkařů právě vydává publikaci Medonosné dřeviny, která je pomocí QR kódů propojena s nově vznikajícím Zeleným portálem.
• Pokud na Vašich prodejních plochách chcete označit rostliny etiketami s QR kódem, který je také napojen na Zelený portál, ozvěte se našim technikům.
• Chcete více nákupů na Vašem zahradnickém centru? Od jara startuje v ostré verzi zahradnický portál Garlo.cz pro maloobchodní trh. Zahrádkářům pomáhá s výběrem rostlin a poradí, v jakém zahradnictví je seženou. Může zde být jednoduše a ZDARMA i Vaše zahradnictví nebo školka. Minulý rok navštívilo tento web 180 605 uživatelů! Napište raději ihned na adam@garlo.cz a přidáme tam zdarma i Vás.

A několik inspirací pro města:
• Napojili jsme aplikaci Matrika kromě registru ROB (registr obyvatel) také na AISEO (agendový informační systém evidence obyvatel).
• Připravujeme nové rozhraní komunikace s eSpis.
• Připravujeme připojování vícejazyčných formulářů k matričním dokladům dle nařízení EU 2016/1191.

Zásady ochrany osobních údajů (GDPR) - 25. 5. 2018

Dovolte nám, abychom vás informovali, jak zpracováváme vaše osobní údaje. Na odkaze Zásady ochrany osobních údajů (GDPR) naleznete přehled hlavních principů ochrany osobních údajů. Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy těchto webových stránek, zpracováváme v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a s přihlédnutím k nové normě platné od 25. 5. 2018, NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jako „GDPR“), vše v platném znění.

Obecné nařízení na ochranu osobních údajů (neboli GDPR)

Od 25. května 2018 začne v celé EU platit Obecné nařízení na ochranu osobních údajů (neboli GDPR - General Data Protection Regulation). Aktuální informace týkající se GDPR a Zeleného software naleznete zde.

Hortulanus 2018 - prezentace mobilních technologií pro Svaz zakládání a údržby zeleně

8. února 2018 proběhla v rámci akce Hortulanus 2018 v Třešti prezentace mobilních technologií. V případě zájmu  najdete obrázky z prezentace zde.

PF 2018Vážení kolegové,
přejeme Vám v roce 2018 dostatek vláhy pro Vaše rostliny a fungující počítače pro Váš klid.

Chceme Vás zároveň informovat o malé organizační změně.
V příštím roce budeme postupně veškeré aktivity převádět na firmu:

GSoft Society s.r.o.
Pod Lipami 2511/64
130 00 Praha 3 - Žižkov
IČO: 14889358
DIČ: CZ14889358
 

Zelená burza 2018

  Ve spolupráci se Svazem školkařů České republiky zajišťuje firma GSoft technické zabezpečení kontrakční prodejní výstavy Zelená burza
 

Pro hladký průběh výstavy v roce 2018 je naprogramována nová aplikace pro zadávání nabídky rostlin vystavovatelů.

Pro odběratele je naplánováno nasazení mobilní aplikace pro pořizování objednávek pomocí QR kódů. Aplikace bude zatím dostupná pro mobilní telefony s OS Android. 

Více informací k aplikaci pro zadávání sortimentu dodavatelů najdete zde.

 

EET - zahájena instalace produkční verze - 9. 2. 2017

Vážení uživatelé Zeleného software,
byla dokončena produkční verze komunikace s EET (Elektronická evidence tržeb). Na Finanční správu je možné posílat data účtenek, faktur, prodejek za hotové, dobropisů a vrácenek.
Od 9. 2. 2017 vás budeme kontaktovat a domlouvat termíny instalace nové verze.
V případě dotazů se obracejte na e-mail podpora@gsoft.info nebo na hotline 605 201 883 (po - pá od 8 do 17 hodin).

Další informace nalezenete na následujících odkazech:
Prezentace EET (klikněte pro stažení)
Podrobné informace o EET z webu Finanční správy (klikněte pro stažení)

Nová verze aplikace Matrika se zapracovanou novelou vyhlášky - 28. 12. 2016

Podle novely prováděcí vyhlášky Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, byly naprogramovány úpravy aplikace Matrika.
Technici firmy GSoft budou postupně kontaktovat jednotlivé matriční úřady a domlouvat instalaci nové verze. Pokud potřebujete zajistit dřívější termín, kontaktuje firmu GSoft na e-mailové adrese podpora@gsoft.info.
 
Popis úprav:
 
Tisk ´Dotazníku k uzavření manželství´
Úprava se týká tisku znění dohody o příjmení a dokladu o státním občanství. Dále byl naprogramován nový parametr ´Dotazník k uz. manž. tisknout´: A3 / A4. Dotazník k uzavření manželství je možné tisknout na velké tiskárně ve formátu A3, nebo nyní také na malé tiskárně ve formátu A4.
 
Tisk ´Protokolu o uzavření manželství´
Úprava se týká tisku znění dohody o příjmení.
 
Tisk ´Dotazníku k registrovanému partnerství´
Úprava se týká tisku informací k dokladu o státním občanství.
 
Načítání místa narození do matričních knih z Centrálního registru obyvatel a z místních registrů obyvatel
Pokud se v místě narození načítá například Praha 10, není číslice 10 oříznuta, protože místo narození nyní obsahuje také informaci o obvodech města Prahy. To následně umožňuje lépe dohledávat matriční úřady, kterých je v Praze více.
 
 

Novela prováděcí vyhlášky k zákonu o matrikách - 19. 12. 2016

14. prosince 2016 byly matriční úřady informovány o novele prováděcí vyhlášky k zákonu o matrikách. Touto vyhláškou se mění formát Dotazníku k uzavření manželství, Protokolu o uzavření manželství, ale také zápis místa matriční události (přesné znění). Účinnost je od 1. ledna 2017.  V týdnu od 19. do 23. prosince bude firma GSoft provádět analýzu nasazení novely na několika velkých matričních úřadech. Do 31. prosince se pokusíme naprogramovat upravenou verzi aplikace Matrika, která bude tyto nové vlastnosti obsahovat. Od 2. ledna 2017 se bude nová verze postupně instalovat na matriční úřady. V průběhu ledna pak pravděpodobně budou vydány upravené verze aplikace Matrika, až se vše odzkouší v praxi. Bohužel bylo znění novely opět uveřejněno velmi pozdě, takže je nutné postupovat provizorním zrychleným způsobem. (více na www.matriky.info)

Matriční knihy - nové formuláře hlášení pro ČSÚ - 13. 12. 2016

V agendách ´Kniha narození´, ´Kniha úmrtí´ a ´Kniha manželství´ byl upraven tisk hlášení pro Český statistický úřad pro rok 2017: hlášení o narození, hlášení o uzavření manželství, hlášení o úmrtí. Za povšimnutí stojí přejmenování stavu ´zaniklé partnerství rozhodnutím´ na ´zrušené partnerství rozhodnutím soudu´.

Prezentace ze semináře Zelený software a elektronická evidence tržeb - 6. 12. 2016

Vážení uživatelé,
děkujeme za vaši účást na semináři.

Pokud jste si nestihli něco poznamenat nebo jste se semináře nemohli zúčastnit, stahujte prezentace ve fromátu PDF.

Prezentace EET (klikněte pro stažení)

Podrobné informace o EET z webu Finanční správy (klikněte pro stažení)

Prezentace TERMINÁLY (klikněte pro stažení)

Prezentace NOVINKY V ZELENÉM SW (klikněte pro stažení)

Seminář Zelený software a elektronická evidence tržeb - 6. 12. 2016

Elektronická evidence tržeb a Zelený software

Vážení uživatelé,
připravujeme seminář s následujícím programem:

• Zelený software a elektronická evidence tržeb (EET)

Od 1. března 2017 platí zákonná povinnost EET pro maloobchod i velkoobchod. Spočívá v tom, že Finanční správa eviduje každou platbu v hotovosti nebo platební kartou, šekem, poukázkou apod. Na semináři se dozvíte, jaké máte možnosti technického řešení a kolik Vás to může stát, jak požádat o výjimky nebo reagovat v případě výpadku internetu.

• Mobilní terminály s operačním systémem Android pro maloobchodní a velkoobchodní prodej

V září byl dokončen vývoj aplikace pro mobilní terminály s operačním systémem Android.
Terminály jsou propojeny přes WiFi s aplikacemi Zeleného software na serveru, takže vystavené malo i velkoobchodní doklady jsou automaticky přenášeny do Zeleného software v okamžiku, kdy se terminál spojí s firemní Wifi. Terminály splňují požadavky na EET.
Cena terminálů klesla pod 20 000 Kč.

• Prezentace GShop (e-shop vyvinutý jako součást Zeleného software)

V září byl dokončen vývoj e-shopu, který je určen pro zahradnické firmy.
Technologie Drupal umožňuje snadnou konfiguraci a obsluhu e-shopu pro malo i velkoobchodní prodej. E-shop lze použít také v minimalizované verzi jako aktuální nabídku zboží na internetu.

• Novinky ve světě Zeleného software (nejen pro nové uživatele)

Zelený software pro vás vyvíjíme každý den. Jednou za čas je užitečné si poslechnout, co bylo vyvinuto pro jiné firmy a mohlo by být užitečné i pro vás.

• Prostor pro diskuzi, dotazy i individuální konzultace

Na semináři budou přítomni konzultanti pro oblasti: vývoj Zeleného software, vývoj GShopu, vývoj mobilních terminálů. Taková příležitost je pouze jednou za rok.

Termín a místo konání: 6. prosince 2016 (9 – 13 h) na Zámku v Kostelci nad Černými lesy (mapa)
Cena semináře (včetně malého občerstvení): 100 Kč

Pokud ještě nejste přihlášení, rezervujte si, prosím, místo do 10. listopadu 2016 na dana.gabrielova@gsoft.info nebo hotline 605 201 883.

Nové mobilní terminály s operačním systémem Android - 14. 9. 2016

 • V září 2016 byl dokončen vývoj aplikace pro mobilní terminály s operačním systémem Android.
 • Uživatelé, kteří se chtějí účastnit testovacího BETA provozu těchto terminálů, mohou požádat o podrobné informace na mailové adrese software@gsoft.info. 
 • Nové terminály jsou propojeny přes WiFi s aplikacemi Zeleného software na serveru, takže vystavené malo i velkoobchodní doklady jsou automaticky přenášeny do Zeleného software v okamžiku, kdy se terminál spojí s firemní Wifi. 

Co je „Elektronická evidence tržeb“ (EET)? - 8. 8. 2016

Zákonná povinnost EET spočívá v tom, že Finanční správa eviduje každou platbu v hotovosti nebo platební kartou, šekem, poukázkou apod. Zároveň se jedná o příjmy z podnikání poplatníka daně z příjmu fyzických nebo právnických osob, nejde-li o ojedinělý příjem platby.
Nejpozději při uskutečnění evidované tržby odešle obchodník datovou zprávu prostřednictvím zařízení s internetovým připojením na server Finanční správy (FS), kde budou informace uloženy, a bude vygenerován unikátní kód. Tento kód bude ihned odeslán zpět obchodníkovi a bude vytištěn na účtenku.

Od kdy?
Od 1. 3. 2017 se EET stává povinností pro maloobchod i velkoobchod.
Od 1. 3. 2018 se zapojí podnikatelé provozující všechny ostatní činnosti  tj. např. svobodná povolání (lékaři, právníci, účetní), dopravu či zemědělství, s výjimkou těch, které jsou zařazeny do čtvrté fáze od 1. 6. 2018 - vybraná řemesla a výrobní činnosti)

Co potřebuji?
Datové připojení (internet nebo mobilní internetové připojení) umožňující se ve chvíli přijetí platby spojit s FS. FS do 2 sekund vygeneruje a zašle fiskální identifikační kód k vytištění na účtenku. K tomuto je nutné mít zařízení (přístroj) včetně softwaru nebo aplikace, které umožní platbu (tržbu) zaevidovat, spojit se s FS, přijmout fiskální identifikační kód, údaje odeslat a též vytisknout kupujícímu účtenku.
Dále je nutné se registrovat - autentizovat. Autentizace slouží k přístupu na server FS. Poplatník je povinen před přijetím první evidované tržby podat žádost o autentizační údaje. Ty získá buď osobně na finančním úřadě, nebo prostřednictvím webového portálu správce daně pomocí přihlašovacích údajů do datové schránky, má-li ji. Autentizace bude možná v předstihu, a to od 1. 9. 2016.

Řešení problémů s připojením nebo zařízením:
Území je mimo signál: žádá se o výjimku z povinnosti evidovat tržby. Na základě této výjimky bude evidovat tržby ve zjednodušeném (off-line) režimu, tj. zašle údaje o evidované tržbě správci daně nejpozději do 5 dnů od uskutečnění evidované tržby

Dojde k přerušení spojení se serverem EET: např. při poruše pokladního zařízení, dočasném výpadku internetového spojení nebo proudu, příp. k překročení mezní doby odezvy (tj. časový úsek mezi pokusem o odeslání údajů a přijetím fiskálního identifikačního kódu do 2 sekund), nemusí poplatník:
1.    na vydané účtence uvádět fiskální identifikační kód. Nemá-li poplatník povinnost uvádět na účtence fiskální identifikační kód, je však povinen na účtence uvádět svůj podpisový kód.
2.    zaslat nejpozději v okamžiku uskutečnění tržby údaje o evidované tržbě; tyto údaje je však povinen zaslat bezodkladně po pominutí příčiny, nejpozději však do 48 hodin od uskutečnění tržby.
3.    SW řešení – pokladní zařízení se automaticky připojí, jakmile je spojení obnoveno, a odešle data ke všem tržbám, které se v této prodlevě realizovaly.

V případě, že z důvodu větší poruchy na straně poplatníka (např. porouchanou pokladnu nelze do dvou dnů opravit), je poplatník povinen o okolnostech co nejpodrobněji uvědomit správce daně, resp. prokázat, že vynaložil veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránil.

Na zavedení EET je možno žádat JEDNORÁZOVOU SLEVU na dani ve výši 5.000,- pro fyzické osoby na pořízení evidenčního zařízení.

Co Vám nabízíme?
-    Zelený software připravený na EET (pro agendy Pokladna, Doklad)
-   na EET bude připraven také nově vzniklý software pro mobilní terminály s operačním systémem Android, ať už pracující přímo, nebo spolupracující se Zeleným software. Nabízíme také mobilní terminály s tiskárnou umožňující prodej v terénu.

V případě zájmu Vám rádi dodáme software i zařízení.
 

GShop – 27. 7. 2016

Byl vyvinut nový produkt "GShop". Jedná se o speciálně upravený e-shop pro zahradnické firmy. E-shop je vyvinut v technologii Drupal a je možné ho graficky i funkčně upravovat "na míru zákazníka".

Je automaticky propojen s agendami "Organizace", "Zboží / Školkařská kniha", "Encyklopedie" a "Objednávky přijaté".

Rostlinolékařské pasy - 13. 5. 2016

Na základě nařízení ÚKZÚZ ze dne 28. 1. 2016 byla doplněna databáze Zeleného software o požadované rody a druhy rostlin, které potřebují rostlinolékařské pasy.

Pokud firma vystavuje rostlinolékařské pasy a má zájem o aktualizaci, je třeba kontaktovat dodavatele software a domluvit se s ním na aktualizaci.

Platební terminály – 20. 11. 2015

Proběhla certifikace Zeleného software u firmy "Global Payments Europe, s.r.o." pro komunikaci s platebními terminály "INGENICO Telium ICT 220 a 250" (zatím pro komunikaci přes COM port).

Byla vyvinuta aplikace, která komunikuje přímo s platebním terminálem. Pokladní tak při prodeji v aplikaci Pokladna nemusí opisovat částku do terminálu ručně.

Propojení Zeleného software s platebním terminálem probíhá za přítomnosti našeho technika a technika banky, která terminál poskytuje.